62793 ve 62802 NOLU ADALARIN BAHÇE DUVARI, PANEL ÇİT YAPILMASI, ARAÇ VE YAYA GİRİŞ KAPILARININ MONTAJININ YAPILMASI İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

YAPRACIK TOKİ KONUTLARI 8. ETAP

BAHÇE DUVARI, PANEL ÇİT YAPILMASI, ARAÇ VE YAYA GİRİŞ KAPILARININ MONTAJININ YAPILMASI İŞİ

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAPSAM

 1. Ankara Yapracık Toki Konutları 8.Etap 62793 ve 62802 nolu adaların etrafı beton duvar, panel çit uygulama, araç-yaya giriş kapılarının montajının yapılması işi ile ilgili teknik konuların düzenlenmesidir.
 2. Bu Özel Teknik Şartname, Yapracık 8. Etap sınırlarında “Kontrolsüz araç, insan ve hayvan vb. etkenlerin giriş çıkışlarının engellenmesi ve kontrol altına alınması, Yapracık 8. Etap sınırlarında can ve mal güvenliğinin sağlanması” amacıyla yapılacak olan çevre duvarının yapım kurallarını ve tariflerini kapsamaktadır.
 3. İş bu Özel Teknik Şartnamede bundan sonra Ankara Yapracık TOKİ Konutları 8.Etap Site Yönetimi “İşveren“, teklif verecek firma ise “Yüklenici“, 8 Etap Site Yönetimi teknik ekibine “Teknik Heyet” olarak anılacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

 1. İşbu Özel Teknik Şartname ile üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaz ise betonun üretilmesi, taşınması, numune alınması ve teste tabii tutulmasında kullanılacak prosedürler, TS 500 ile beton üretimi ve testleriyle ilgili ‘TS’ standartlarına uygun olacaktır.
 2. Bu şartname, Yapı İşleri Genel Şartnamesi ve Yapı İşlerine Ait Teknik Şartnamelerde yer alan hükümlerin tamamlayıcısıdır. Çelişkili durumlarda bu şartname hükümleri geçerlidir.
 3. Teklif verecek istekliler iş yerini görüp gerekli işçilik, metraj vs. hesaplamalarını yaparak ve imalat için gerekli kotları alarak tekliflerini vereceklerdir. Teklif verilmesi; isteklinin işin yapılması sırasında karşılaşılacak şartlar hakkında tam bilgi edinmiş olduğu ve şartnameye uygun olarak işin yapılması için gerekli hususlara tamamıyla vakıf olduğu anlamına gelmektedir.
 4. Özel Teknik Şartname ve Proje birbirinin tamamlayıcısı olup; muhtemel çelişki durumunda İşverenin görüşü esastır.
 5. Projelerdeki uygulamalara yönelik detayların yetersiz kalması durumunda bu imalatlar yapılmadan önce yüklenici tarafından detaylandırılacak ve İşverenin onayına sunulacaktır.

Yüklenici firma yapılacak iş ile ilgili 3 boyutlu Render hazırlayacak ve İşverenin onayına sunacak. Yüklenicinin hazırlayacağı Görseller ve auto cat üzerinden 3 boyutlu görseller İşveren tarafından incelenip onaylandıktan sonra Yüklenici firma işe başlayacaktır.

 1. İşveren tarafından işin başlangıcından teslimine kadar bir Kontrol Heyeti oluşturulacak, Yüklenici ve İşveren arasındaki koordinasyon bu Kontrol Heyeti vasıtasıyla sağlanacak ve teknik hususlarda bu Kontrol Heyetince karar verilecektir.
 2. Yüklenici yaptığı imalatları proje, teknik şartname, birim fiyat tariflerine uygun olarak yapacaktır. Bu nedenle, tüm imalatlar kontrol teşkilatının denetiminden geçmeden bir sonraki imalata başlanmayacaktır.
 3. Yükleniciye verilen proje ve detaylar üzerindeki tüm ölçüler yerinde kontrol edilecektir. İşin kapsamı hariç, uygulamada karşılaşılabilecek detay farklılıkları nedeniyle İşverenden hiçbir ilave talepte bulunulmaksızın varsa eksiklik ve farklılıklar fen ve sanat kurallarına uygun olarak yüklenici tarafından giderilecek ve işin tamamlanması sağlanacaktır.
 4. İş kapsamında kullanılacak bütün malzemeler yükleniciye ait olup; nakliye, yükleme, boşaltma ile molozların temizlenmesi ve döküm sahasına nakledilmesi, boşaltılması ve serilmesi vb. işler için ek fiyat talebinde bulunmayacaktır.
 5. Yapılacak tüm imalatların montajı ve işçiliği yükleniciye ait olup; Yüklenici bu kapsamda kullanacağı hiçbir alet, edevat, araç, gereç, malzeme ve işçilik için ek fiyat talebinde bulunmayacaktır.
 6. İşveren işin yapımı esnasında çalışmalar için gerekli olan elektrik enerjisini ve suyu temin etmekle mükelleftir.
 7. İnşaat mahalline getirilen ve getirilecek tüm imalat malzemeleri için gerekli koruma önlemleri yüklenici tarafından alınacak, taşıma esnasında ya da inşaat mahallinde zarar gören malzemeler imalatta kullanılmayacak ve bu malzemeler için ek fiyat talebinde bulunulmayacaktır.
 8. İşin yapımı esnasında tüm yerleşke ve çevreye (altyapı tesisleri de dâhil olmak üzere) verilecek her türlü zarar ve ziyandan yüklenici sorumlu olacak, hasar giderilmediği takdirde tespit edilecek bedel yükleniciden tazmin edilecektir.
 9. Yüklenici iş yerinde her türlü emniyet tedbirlerini İşveren ikazına gerek kalmadan eksiksiz temin edecektir. Yüklenici, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarını eksiksiz uygulamakla sorumludur. Kişisel koruyucu güvenlik malzemeleri yüklenici tarafından temin edilecektir. Uygulama esnasında kişisel koruyucu tüm güvenlik malzemeleri kullanılacak ve önlemleri alınacaktır. Ayrıca Yüklenici, çalıştıracağı tüm personelin İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ile tüzükler, yönetmelikler belirtilen bağlayıcı tüm yaptırım ve ödevleri yerine getirmek, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü ve sorumludur. Yüklenici çalışma alanında All-Risk Sigortası yaptırmakla sorumludur.
 10. Bütün imalatların bitmesine müteakip yüklenici iş yaptığı mahallerde çevre temizliğini yaparak iş yerini teslim edecektir. Temizlenmeyen kısımlardan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut Belediyesi ve zabıtadan temizlik ile ilgili doğacak bütün cezalar yükleniciye aittir.
 11. Yüklenici taahhüt konusu işleri işin başlangıcından işin bitimine kadar tekniğine göre eksiksiz ve kusursuz olarak yapacak ve işi eksiksiz ve kusursuz olarak teslim edecektir. Yüklenici, noksan ve kusurlu iş yapması durumunda İşveren /Kontrol Teşkilatınca / Kabul Heyetince yapılacak tespite istinaden bu hataları düzeltmekle sorumludur. Yüklenicinin bu hükme riayet etmemesi durumunda bahsi geçen işler nam-ı hesabına yaptırılarak bedeli yüklenicinin hakedişinden kesilecek, sökme ve yeniden yapma esnasında zayi olan malzemeler için herhangi bir ek ücret ödenmeyecektir.
 12. Diğer makine ve donanımlar için TS standartları ile birlikte ilgili standartlar esas alınacaktır.


YAPILACAK İŞ

62793 nolu adaya 3 adet yaya kapısı ve 2 adet kayar araç giriş kapısı yapılacaktır. 1 adet kamera kablo toplama merkezi yapılacaktır. 2 adet kamera kablo toplama merkezi yapılacaktır. Bunlar C23 ve C24 önüdür. Duvar imalatında kablo toplama yerleri direk diplerinde sıva altı 30*20 buat gömmeli yapılacaktır. Panel çit altı yapılacak yerlerde 30*30 beton temel yapılıp üstüne babalar ve panel çit (1,5 mt.) monte edilecektir. Panel çitin üzerine dikenli vb. tel konulacaktır.

62802 nolu adaya 6 adet yaya kapısı ve 3 adet kayar araç giriş kapısı yapılacaktır. 2 adet kamera kablo toplama merkezi yapılacaktır. Bunlar Y80 Y72 binalarının önüdür. Duvar imalatında kablo toplama yerleri direk diplerinde sıva altı 30*20 buat gömmeli yapılacaktır. Panel çit altı yapılacak yerlerde 30*30 beton temel yapılıp üstüne babalar ve panel çit (1,5 mt.) monte edilecektir. Panel çitin üzerine dikenli vb. tel konulacaktır.

1-APLİKASYON

 1. Yapracık 8.Etap Çevre Duvarları imar planı sınırlarına göre projelendirilmiş olup; yüklenici çevre duvarlarını projeye uygun olarak yapmakla mükelleftir. Yükleniciye verilecek sınırların aplikasyonunu İşveren bünyesinde çalıştıracağı Harita Mühendisi / Harita Teknikeri ünvanlı personele yaptırmak ya da Özel Harita Mühendisliği Bürolarından hizmet alımı yoluyla temin ederek yaptıracaktır. Elimizde olan ve 2010 yılında süresi dolan aplikasyonun güncellenecek.
 2. İşveren imalat öncesinde aplikasyonu yaptırıp zeminde hattı kazıklarla işaretleme, kireçleme, boya ile işaretleme, şerit ve ip çekerek işaretleme vb. şekiller ile belirgin hale getirdikten sonra imalat için Kontrol teşkilatının onayına müteakip Yüklenici imalata başlayacaktır. Bu hükme aykırı hareket edilerek hatalı olarak imalat yapılması durumunda Kontrol Teşkilatınca bu imalatlar söktürülecek ve zayi olan malzemeler için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacaktır. (Kontrol Teşkilatı İşveren tarafından Blok temsilcileri arasından belirlenecektir.)

2-TESVİYE İŞLEMLERİ

 1. Çevre duvarının projelendirilmesi hâlihazır harita kotlarından yapılmış olup; nihai kotlandırma ve kademelendirme işlemleri için yüklenici kendi bünyesinde çözümleyecektir.
 2. Tüm duvar hattı boyunca standart duvar boyu, minimum duvar yüksekliği ve tip kesitler dikkate alınarak; kot farkının az olduğu yerlerde tesviye yapılacak, kot farkının yüksek olduğu yerlerde ise duvar kademelendirilecektir. Hiçbir suretle duvar yüksekliği, kaldırım üst hiza kotundan sonra 0,5 metrenin altına inmeyecek temel hizası teknik detayına göre kurtaracak kotta yapılacak ve iç duvar yüksekliğini temel kotu belirleyecektir. Yüklenicinin kesitte gösterilen detaya riayet etmesi zorunlu olup; hiçbir suretle duvar alt temeli toprak tesviye kotu üstünde kalmayacaktır. Ayrıca, firma personelince planlanan tesviye işlemleri ve kademelendirme işlemleri Kontrol Teşkilatının onayına sunularak yapılacak, hiçbir suretle izin alınmaksızın tesviye ve imalat yapılmayacaktır.
 3. Yüklenici, Kontrol Teşkilatı ile birlikte tesviye ve kademelendirme işlemlerini kesinleştirdikten sonra kesitte gösterilen derinlikte (40-65 cm zemine göre) kazı yaparak nebati toprağı uzaklaştırıp, zemin sıkıştıracak, proje detayında belirtilen standartlarda alt temeli ve duvarı yapacaktır. Duvar inşaatının bitiminden sonra toprak tesviyesi de kesitlere uygun olarak yapılacaktır.

3-ÇEVRE DUVARI İMALAT VE MONTAJ İŞLEMLERİ

 1. Yüklenicinin duvar yapımında kullanacağı prefabrik yapı elemanları TSE Belgesine sahip olmalı ya da Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait laboratuvarlardan kırım sonuçları alınarak TSE standartlarına eşdeğerliği belgelenmelidir.
 2. Kazı güzergâhının kontrolü için gerekli yerlerde “ Elle Kontrol Kazıları” yapılmalıdır.
 3. Kilitli parke, kaplı yol, tretuvar gibi muhtelif alanların geçişinde de temel güzergâhı elle ihtiyaca göre sökülerek kontrollü kazı yapılacaktır.
 4. Zarar gören tüm çalışma alanlarının iş tamamlandıkça, Aslına ve Tekniğine uygun tamir etmek Yüklenici yükümlülüğündedir.
 5. Yeşil alan geçişlerinde sadece geri dolgu yapılacaktır. Çim ekimi Yükleniciye ait değildir.
 6. Kalıp sabitleme çiroz / tij demirleri kalıp sökümü ile birlikte, beton ile hem yüz olacak şekilde kesilecek / sökülecek.
 7. Kalıp, her sökümden sonra temizlenip uygun yanık yağı ile yağlanarak betonun brüt çıkması sağlanacaktır.
 8. Kalıbın tekrar kullanılacak olması hiçbir şekilde iş programını aksatmayacaktır.
 9. Kalıbın yağlanması ve kalıp çıkarılırken doğacak (kırım-parçalanma-kötü görüntü) bütün unsurları yüklenici firma giderecek; Kontrol Teşkilatı onaylanmadığı taktirde imalatı tekrar yapacak, ilave ücret talep edilmeyecektir.
 10. Aksi belirtilmedikçe, kendinden yerleşen beton hariç olmak üzere bütün betonlar uygun türdeki mekanik vibratörler ile sıkıştırılacaktır.
 11. Perde kalınlığına uygun çapta vibratör kullanılacak, en az bir yedek vibratör bulundurulmalıdır.
 12. Hazır beton, Türkiye Hazır Beton Birliği’nin (THBB) tespit etmiş olduğu koşullara uygunluğu belgelenmiş onaylı bir hazır beton santralinde üretilmiş beton kullanılacaktır.
 13. Her beton karışımı için tüm bileşim maddeleri hazır beton imalatçısının santralinde katılacaktır.
 14. Hazır beton santralden ayrıldıktan sonra içine ilave su veya herhangi başka bir madde katılmayacaktır.
 15. Yapılacak duvar hattının toplam uzunluğu 1761 mtül olup; tüm hat boyunca duvarın yüksekliği en fazla 0,50 mt (Kaldırım Kotundan) olacaktır. Bu değer sadece duvar ve harpuşta yükseklik toplamı olup; temel yüksekliğe dahil değildir. (min 50 cm duvar + 5 cm harpuşta = 55 cm) . 4493. Cadde boyu 50 cm.
 16. Duvarın kalınlığı tüm hat boyunca 20 cm olup; duvar içinde Ø8-Ø10-Ø12 nervürlü demirlerden örülmüş demir donatı bulunacaktır. Duvar alt temeli en az h 30* En 40 cm olup demir donatısı projede gösterilen şekilde yapılacaktır.
 17. Nervürlü Demir imalatları temel imalatında mtül de 4,5-5 kg duvar imalatında m2 de 4-5 kg altında yapılmayacaktır.
 18. Çevre duvarı üstü aydınlatma her kolon babasına betona gömülü PVC (2xǾ25mm’lik) esaslı kanal-boru gibi rezervasyonlar betondan önce yüzeyden görülmeyecek şekilde donatıya bağlanarak bırakılacaktır. Boruların içerisine ilerde çekilecek kablolama için bağ teli ile klavuz çekilip bırakılacak.
 19. Çevre güvenliği Kamera (CCTV) sistemleri için kör nokta kalmayacak şekilde duvar içerisinde rezervasyon yapılacak ve kablolama için bağ teli ile klavuz çekilip bırakılacak.
 20. Çevre duvarı üstü aydınlatma ve Çevre güvenliği Kamera (CCTV) sistemleri boruları işverenin belirttiği blok bağlantı Menholüne kadar getirilecek.
 21. Araç kapıları için birer adet menhol konulacak, tüm kablolama bu menholde son bulacak.
 22. Araç kapı önlerine beton atılmadan elektrik ve kamera sistemi için kablo kanalı döşenecektir.
 23. Çıkış noktaları da, önceden tespit edilmiş ekipmanların monte edilmiş noktalardan yapılacaktır.
 24. Duvarı oluşturacak parçaların boyu en fazla 15 metre olacaktır ve her 15 metrede bir 30*40 cm genişliğinde, alt temel yüksekliği 25 cm olan ve gövde yüksekliği alt temel hariç en az 200 cm olan beton kolonlar yapılacaktır. Kolonların demir donatısı projede gösterilen şekilde yapılacak olup; kolonlar ve alt temel bağlantıları yerinde beton döküm şeklinde yapılacaktır
 25. Kolonların yerinde beton dökümü için kullanılacak beton en az C30 standardında olacak olup; Yüklenici betonu CE Belgesine sahip G Yönetmeliğine uygun üretim yapan beton santrallerinden almak ile mükelleftir. Yüklenicinin uygun olmayan beton santrallerinden temin ettiği ya da kendi ürettiği betonlar kabul edilmeyecek ve bu şekilde yapılan üretimler Kontrol Teşkilatınca söktürülecektir.
 26. Beton yüzeyi yeteri kadar sertleştikten sonra yüzey iz kalmayacak şekilde perdah yapılmalıdır.
 27. Duvar yapımındaki prefabrik her malzeme üretimi için (alt temel, duvar yüzey kaplaması, harpuşta) beton standartları C30 olacaktır. Yüklenici betonu CE Belgesine sahip G Yönetmeliğine uygun üretim yapan beton santrallerinden almak ile mükelleftir. Yüklenici betonu kendi tesisinde üretmesi durumunda ise yukarıda belirtilen standarda uygunluğunun tespiti için Kontrol Teşkilatının talep ettiği zaman dilimlerinde Kontrol Teşkilatının nezaretinde alınacak numunelerin kırım testlerini Laboratuvarlarda yaptırması zorunludur. Yüklenicinin uygun olmayan beton santrallerinden temin ettiği ya da kendi üretip laboratuvar sonucu olumsuz çıkan betonlarla imal ettiği duvar parçaları Kontrol Heyetince kabul edilmeyecektir.
 28. Duvar yüzeyleri dış desenli iç düz (desensiz) olacaktır. Ancak hiçbir suretle, yükleniciye desen farkı ödenmeyecektir.
 29. Duvarın üstünde küpeşte olacaktır. Küpeşteler 50*50 cm olacak ve bütün küpeşteler aynı ebatta olacaktır. Küpeştelerde c30 beton kullanılacaktır.
 30. Duvarın geçeceği güzergahtaki ağaçlar yüklenici firma tarafından sökülecek, yönetim tarafından da bunlar yeni yerlerine dikilecektir.
 31. Bahçe duvarının geçeceği güzergahta bulunan sulama sistemleri yönetim tarafından geri çekilecektir.
 32. Yüklenici, çevre duvarını İşverenin vereceği İmar Planı Hatlarına, Projeye ve Kesitlere, Özel Teknik Şartnameye, Yapım İşleri Genel Şartnamesine uygun yapmakla mükelleftir.
 33. Yüklenici işin tesliminden kesin kabul tarihine kadar 2 (iki) yıl süre ile çevre duvarından sorumludur ve bu süre içerisinde ortaya çıkacak hasarları ve kusurları hiçbir ek ücret almadan onarmayı taahhüt etmektedir.

4-PANEL ÇİT

 1. Standart panel çitin tel kalınlığı 4 mm,
 2. Göz Aralığı 5*15 cm,
 3. Yükseklik 150 cm,
 4. Panel uzunluğu 2,5 mt olacaktır.
 5. Boya rengi ral 6005 olacaktır.
 6. Sıcak daldırma galvaniz üzeri U.V. güneş ışınlarına dayanıklı elektro statik polyester boyalı metal kelepçe bağlantı elemanı kullanılacaktır. Direk yüksekliğine göre kelepçe sayısı ve tipi imalat detaylarında verilecektir.
 7. Filmaşin demirden üretilmiş olan ham panel teller 180-200gr/m2 sıcak daldırma galvaniz yapılıp üzerine elektrostatik polyester boya olacaktır.
 8. Onay alınan imalata monte edilir. Malzemenin mukavim montajı, düzlemsel doğruluğu, şakül-terazi düzgünlüğü yüklenici yükümlülüğündedir.

5-YAYA KAPISI

 1. Tüm kapılar panel çit olacaktır.
 2. Yapılacak olan tüm yaya giriş kapıları manyetik kilitli ve çipli olacaktır. İhtiyaç sayıları bedelini ödemek yükümlülüğü ile İşverenin belirleyeceği adette olacaktır.
 3. Kilit, kumanda sistemi için teknik komitenin onayı alınacaktır.
 4. Nakliye, istif, montaj sırasında oluşan boya kusurları hasarın boyutuna göre tekrardan rötuş veya komple yeniden boyanacaktır.

6-SÜRGÜLÜ ARAÇ KAPISI

 1. Motor ve kumanda sisteminin imalat ve montajları yapımcı firmaya ait olacaktır. Tüm kapılar panel çit olacaktır.
 2. Motor, kilit, kumanda sistemi için teknik komitenin onayı alınacaktır.
 3. Kapılar hareketli sistem olduğundan diğer yapımcı firma tüm garanti koşullarını sağlayacağına dair 2 yıl geçerli taahhüt verecektir.
 4. Yapılacak olan tüm araç giriş kapıları HGS ve yaya girişleri mevcutta buluna diafon sistemine bağlanacaktır. İhtiyaç sayıları bedelini ödemek yükümlülüğü ile İşverenin belirleyeceği adette olacaktır.
 5. Tüm akşamlara kaynak işleminden sonra, zımparalanması (keskin yüzeylerin yok edilmesi) sonra 2 kat antipas, 2 kat siyah renk yağlı boya olacaktır.
 6. Muhtelif nedenlerden oluşan boya kusurları, rötuş veya komple yeniden boyanacaktır.
 7. Elektrik kesintisi yaşandığı durumlarda manuel açma kapama özelliği olacaktır.
 8. Açılıp kapanırken uyarıcı flaşör lamba çalışacaktır.
 9. Sarsıntısız ve takılmadan sorunsuz çalışma garantisi olacaktır. (Açma kapama ömrü)
 10. Emniyetli Sistemi sayesinde kapı aralarına sıkışmalar yaşanmayacak donanıma sahip olacak.
 11. Otomatik kapı içinde elektrik kesilmelerine karşı AKÜ devresi olacaktır. AKÜ devresi elektrik olmaması halinde kapının tüm fonksiyonlarını sağlayacak yapıda olacaktır. (Akünün de bitmesi durumunda kapı açılır vaziyette çalacak şekilde donanıma sahip olacak.)
 12. Kullanılacak Marka ve Model İşverene katalog olarak verilecek ve İşverenin onayı alınacaktır (çin malı vb. kalitesiz olmayacaktır).
 13. Kapılar ferforje yerine panel çit kapı olacaktır.

ÖLÇEKLENDİRME VE FİYATLANDIRMA

 1. Temel beton imalatları En*Uzunluk*1,25 m2 cinsinden ölçülür ve ücretlendirilir ödenir.
 2. Duvar beton imalatları Yükseklik*Uzunluk*1 m2 cinsinden ölçülür ve ücretlendirilir ödenir.
 3. Beton Kolon beton imalatları En*Yükseklik*1,50 m2 cinsinden ölçülür ve ücretlendirilir ödenir.
 4. Panel çit Yükseklik*Uzunluk*1 m2 cinsinden ölçülür ve ücretlendirilir ödenir.
 5. Ferforje kapılar 1 mtül cinsinden ölçülür ve ücretlendirilir ödenir.
 6. Kapı manyetik çipleri ve araç giriş kapısı uzaktan kumandaları 1 adet cinsinden ölçülür ve ücretlendirilir ödenir.
 7. Kapılar için Elektrik ve Otomasyon giderleri her bir kapı için 1 grup cinsinden ölçülür ve ücretlendirilir ödenir.

DÂHİL OLAN GİDERLER

 1. Ölçeklendirme ve fiyatlandırma başlığı altında belirtilmeyen tüm inşaat elektrik mekanik otomasyon vs. malzeme ve montaj giderleri belirtilen ölçeklendirme ile ücretlendirmeye dâhildir.

GENEL VE MALİ ÜKÜMLÜLÜKLER

 1. Yüklenici, teklif sunma aşamasında vermiş olduğu teklifin en az %3 ‘ü kadar fatura tarihinden itibaren 1 yıl süre ile Yüklenici firmaya ait teminat senedi verecektir.
 2. İşin süresi içerisinde tamamlanamaması durumunda İşveren tarafından günlük 750,00TL Yedi yüz elli TürkLirası cezai işlem uygulayacaktır.
 3. Yüklenici ile sözleşme imzalanmasına ve İşverence yer teslimi yapılmasına müteakiben Yüklenici, İşverene iş programını sunmak fiilen şantiyesini kurmak şartıyla sözleşme bedelinin %50’sini geçmeyecek şekilde avans talep edebilir.
 4. Çalışacak işçiler açılan dosya ya da görevlendirme yazıları ile sgk’lı olacak ve sgk belgeleri İşverene sunulacaktır.
 5. Kullanılan tüm malzemeler TS Standartlara uygun olmalıdır.
 6. İmalatlarda kullanılacak malzemelerin yönetimin gösterdiği yere güvenli şekilde istifinin yapılması, deformasyona uğramaması ve çevreye zarar vermemesi için gereken tedbirler alınmalıdır.
 7. Yüklenici beton, demir ve diğer malzemelerin kalite kontrol testlerini istenildiği zaman yaptırmak ve göstermek zorundadır.
 8. Çalışma alanı ve istif alanı çevresi, ikaz bandı, filesi gibi uyarıcı şeritlerle çevreye zarar vermeyecek şekilde güvenlik şeridine alınmış olmalıdır.
 9. İş bitiminde, kullanılmayan tüm malzemeler toplanarak, çalışma sahaları, gerekli düzeltmeler ve tamirler yapıldıktan sonra temiz teslim edilir.
 10. Çevre duvarında kullanılan betonun İşverence beton tedarik firmasının irsaliyeleri üzerinden temin edilen beton miktarını talep ederek mukayese yapma hakkı saklıdır.
 11. Duvar üstündeki harpuştanın kalıbı saç veya play-wood kalıp, kesinlikle tahta takoz kullanılmayacaktır. Her seferinde yağ ile sürülerek betonun brüt çıkması sağlanacaktır.
 12. Piyasa şartlarından dolayı kullanılacak malzemelerde herhangi bir fiyat artışı olması durumunda toplam bedel üzerinde fiyat farkı kabul edilmeyecektir.
 13. Tüm işler için öngörülen süre işe başlama tarihinden itibaren 90 gündür.
 14. Ödeme planı toplam maliyete göre site yönetimi ve yüklenici firma ile yapılacak görüşmede belirlenecektir.
 15. Yapılan tüm imalatlar 2 yıl, firma garantisi altındadır.
 16. İhtilaf halinde Ankara Mahkemeleri yetkili olacaktır.

 

TEKNİK KOMİTE

Nuri AYRAN Ahmet TOY Arif MARAL Abdülnasır DÜZSÖZ Serdar SOLMAZ

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI ÜYE

Burak KADIOĞLU Ercüment Ümit BARANSEL Çağrı ÜNALMAZ