62793 ve 62802 NOLU ADALARIN BAHÇE DUVARI, PANEL ÇİT YAPILMASI, ARAÇ VE YAYA GİRİŞ KAPILARININ MONTAJININ YAPILMASI İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

YAPRACIK TOKİ KONUTLARI 8. ETAP

BAHÇE DUVARI, PANEL ÇİT YAPILMASI, ARAÇ VE YAYA GİRİŞ KAPILARININ MONTAJININ YAPILMASI İŞİ

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAPSAM

 1. Ankara Yapracık Toki Konutları 8.Etap 62793 ve 62802 nolu adaların etrafı beton duvar, panel çit uygulama, araç-yaya giriş kapılarının montajının yapılması işi ile ilgili teknik konuların düzenlenmesidir.
 2. Bu Özel Teknik Şartname, Yapracık 8. Etap sınırlarında “Kontrolsüz araç, insan ve hayvan vb. etkenlerin giriş çıkışlarının engellenmesi ve kontrol altına alınması, Yapracık 8. Etap sınırlarında can ve mal güvenliğinin sağlanması” amacıyla yapılacak olan çevre duvarının yapım kurallarını ve tariflerini kapsamaktadır.
 3. İş bu Özel Teknik Şartnamede bundan sonra Ankara Yapracık TOKİ Konutları 8.Etap Site Yönetimi “İşveren“, teklif verecek firma ise “Yüklenici“, 8 Etap Site Yönetimi teknik ekibine “Teknik Heyet” olarak anılacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

 1. İşbu Özel Teknik Şartname ile üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaz ise betonun üretilmesi, taşınması, numune alınması ve teste tabii tutulmasında kullanılacak prosedürler, TS 500 ile beton üretimi ve testleriyle ilgili ‘TS’ standartlarına uygun olacaktır.
 2. Bu şartname, Yapı İşleri Genel Şartnamesi ve Yapı İşlerine Ait Teknik Şartnamelerde yer alan hükümlerin tamamlayıcısıdır. Çelişkili durumlarda bu şartname hükümleri geçerlidir.
 3. Teklif verecek istekliler iş yerini görüp gerekli işçilik, metraj vs. hesaplamalarını yaparak ve imalat için gerekli kotları alarak tekliflerini vereceklerdir. Teklif verilmesi; isteklinin işin yapılması sırasında karşılaşılacak şartlar hakkında tam bilgi edinmiş olduğu ve şartnameye uygun olarak işin yapılması için gerekli hususlara tamamıyla vakıf olduğu anlamına gelmektedir.
 4. Özel Teknik Şartname ve Proje birbirinin tamamlayıcısı olup; muhtemel çelişki durumunda İşverenin görüşü esastır.
 5. Projelerdeki uygulamalara yönelik detayların yetersiz kalması durumunda bu imalatlar yapılmadan önce yüklenici tarafından detaylandırılacak ve İşverenin onayına sunulacaktır.

Yüklenici firma yapılacak iş ile ilgili 3 boyutlu Render hazırlayacak ve İşverenin onayına sunacak. Yüklenicinin hazırlayacağı Görseller ve auto cat üzerinden 3 boyutlu görseller İşveren tarafından incelenip onaylandıktan sonra Yüklenici firma işe başlayacaktır.

 1. İşveren tarafından işin başlangıcından teslimine kadar bir Kontrol Heyeti oluşturulacak, Yüklenici ve İşveren arasındaki koordinasyon bu Kontrol Heyeti vasıtasıyla sağlanacak ve teknik hususlarda bu Kontrol Heyetince karar verilecektir.
 2. Yüklenici yaptığı imalatları proje, teknik şartname, birim fiyat tariflerine uygun olarak yapacaktır. Bu nedenle, tüm imalatlar kontrol teşkilatının denetiminden geçmeden bir sonraki imalata başlanmayacaktır.
 3. Yükleniciye verilen proje ve detaylar üzerindeki tüm ölçüler yerinde kontrol edilecektir. İşin kapsamı hariç, uygulamada karşılaşılabilecek detay farklılıkları nedeniyle İşverenden hiçbir ilave talepte bulunulmaksızın varsa eksiklik ve farklılıklar fen ve sanat kurallarına uygun olarak yüklenici tarafından giderilecek ve işin tamamlanması sağlanacaktır.
 4. İş kapsamında kullanılacak bütün malzemeler yükleniciye ait olup; nakliye, yükleme, boşaltma ile molozların temizlenmesi ve döküm sahasına nakledilmesi, boşaltılması ve serilmesi vb. işler için ek fiyat talebinde bulunmayacaktır.
 5. Yapılacak tüm imalatların montajı ve işçiliği yükleniciye ait olup; Yüklenici bu kapsamda kullanacağı hiçbir alet, edevat, araç, gereç, malzeme ve işçilik için ek fiyat talebinde bulunmayacaktır.
 6. İşveren işin yapımı esnasında çalışmalar için gerekli olan elektrik enerjisini ve suyu temin etmekle mükelleftir.
 7. İnşaat mahalline getirilen ve getirilecek tüm imalat malzemeleri için gerekli koruma önlemleri yüklenici tarafından alınacak, taşıma esnasında ya da inşaat mahallinde zarar gören malzemeler imalatta kullanılmayacak ve bu malzemeler için ek fiyat talebinde bulunulmayacaktır.
 8. İşin yapımı esnasında tüm yerleşke ve çevreye (altyapı tesisleri de dâhil olmak üzere) verilecek her türlü zarar ve ziyandan yüklenici sorumlu olacak, hasar giderilmediği takdirde tespit edilecek bedel yükleniciden tazmin edilecektir.
 9. Yüklenici iş yerinde her türlü emniyet tedbirlerini İşveren ikazına gerek kalmadan eksiksiz temin edecektir. Yüklenici, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarını eksiksiz uygulamakla sorumludur. Kişisel koruyucu güvenlik malzemeleri yüklenici tarafından temin edilecektir. Uygulama esnasında kişisel koruyucu tüm güvenlik malzemeleri kullanılacak ve önlemleri alınacaktır. Ayrıca Yüklenici, çalıştıracağı tüm personelin İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ile tüzükler, yönetmelikler belirtilen bağlayıcı tüm yaptırım ve ödevleri yerine getirmek, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü ve sorumludur. Yüklenici çalışma alanında All-Risk Sigortası yaptırmakla sorumludur.
 10. Bütün imalatların bitmesine müteakip yüklenici iş yaptığı mahallerde çevre temizliğini yaparak iş yerini teslim edecektir. Temizlenmeyen kısımlardan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut Belediyesi ve zabıtadan temizlik ile ilgili doğacak bütün cezalar yükleniciye aittir.
 11. Yüklenici taahhüt konusu işleri işin başlangıcından işin bitimine kadar tekniğine göre eksiksiz ve kusursuz olarak yapacak ve işi eksiksiz ve kusursuz olarak teslim edecektir. Yüklenici, noksan ve kusurlu iş yapması durumunda İşveren /Kontrol Teşkilatınca / Kabul Heyetince yapılacak tespite istinaden bu hataları düzeltmekle sorumludur. Yüklenicinin bu hükme riayet etmemesi durumunda bahsi geçen işler nam-ı hesabına yaptırılarak bedeli yüklenicinin hakedişinden kesilecek, sökme ve yeniden yapma esnasında zayi olan malzemeler için herhangi bir ek ücret ödenmeyecektir.
 12. Diğer makine ve donanımlar için TS standartları ile birlikte ilgili standartlar esas alınacaktır.


YAPILACAK İŞ

62793 nolu adaya 3 adet yaya kapısı ve 2 adet kayar araç giriş kapısı yapılacaktır. 1 adet kamera kablo toplama merkezi yapılacaktır. 2 adet kamera kablo toplama merkezi yapılacaktır. Bunlar C23 ve C24 önüdür. Duvar imalatında kablo toplama yerleri direk diplerinde sıva altı 30*20 buat gömmeli yapılacaktır. Panel çit altı yapılacak yerlerde 30*30 beton temel yapılıp üstüne babalar ve panel çit (1,5 mt.) monte edilecektir. Panel çitin üzerine dikenli vb. tel konulacaktır.

62802 nolu adaya 6 adet yaya kapısı ve 3 adet kayar araç giriş kapısı yapılacaktır. 2 adet kamera kablo toplama merkezi yapılacaktır. Bunlar Y80 Y72 binalarının önüdür. Duvar imalatında kablo toplama yerleri direk diplerinde sıva altı 30*20 buat gömmeli yapılacaktır. Panel çit altı yapılacak yerlerde 30*30 beton temel yapılıp üstüne babalar ve panel çit (1,5 mt.) monte edilecektir. Panel çitin üzerine dikenli vb. tel konulacaktır.

1-APLİKASYON

 1. Yapracık 8.Etap Çevre Duvarları imar planı sınırlarına göre projelendirilmiş olup; yüklenici çevre duvarlarını projeye uygun olarak yapmakla mükelleftir. Yükleniciye verilecek sınırların aplikasyonunu İşveren bünyesinde çalıştıracağı Harita Mühendisi / Harita Teknikeri ünvanlı personele yaptırmak ya da Özel Harita Mühendisliği Bürolarından hizmet alımı yoluyla temin ederek yaptıracaktır. Elimizde olan ve 2010 yılında süresi dolan aplikasyonun güncellenecek.
 2. İşveren imalat öncesinde aplikasyonu yaptırıp zeminde hattı kazıklarla işaretleme, kireçleme, boya ile işaretleme, şerit ve ip çekerek işaretleme vb. şekiller ile belirgin hale getirdikten sonra imalat için Kontrol teşkilatının onayına müteakip Yüklenici imalata başlayacaktır. Bu hükme aykırı hareket edilerek hatalı olarak imalat yapılması durumunda Kontrol Teşkilatınca bu imalatlar söktürülecek ve zayi olan malzemeler için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacaktır. (Kontrol Teşkilatı İşveren tarafından Blok temsilcileri arasından belirlenecektir.)

2-TESVİYE İŞLEMLERİ

 1. Çevre duvarının projelendirilmesi hâlihazır harita kotlarından yapılmış olup; nihai kotlandırma ve kademelendirme işlemleri için yüklenici kendi bünyesinde çözümleyecektir.
 2. Tüm duvar hattı boyunca standart duvar boyu, minimum duvar yüksekliği ve tip kesitler dikkate alınarak; kot farkının az olduğu yerlerde tesviye yapılacak, kot farkının yüksek olduğu yerlerde ise duvar kademelendirilecektir. Hiçbir suretle duvar yüksekliği, kaldırım üst hiza kotundan sonra 0,5 metrenin altına inmeyecek temel hizası teknik detayına göre kurtaracak kotta yapılacak ve iç duvar yüksekliğini temel kotu belirleyecektir. Yüklenicinin kesitte gösterilen detaya riayet etmesi zorunlu olup; hiçbir suretle duvar alt temeli toprak tesviye kotu üstünde kalmayacaktır. Ayrıca, firma personelince planlanan tesviye işlemleri ve kademelendirme işlemleri Kontrol Teşkilatının onayına sunularak yapılacak, hiçbir suretle izin alınmaksızın tesviye ve imalat yapılmayacaktır.
 3. Yüklenici, Kontrol Teşkilatı ile birlikte tesviye ve kademelendirme işlemlerini kesinleştirdikten sonra kesitte gösterilen derinlikte (40-65 cm zemine göre) kazı yaparak nebati toprağı uzaklaştırıp, zemin sıkıştıracak, proje detayında belirtilen standartlarda alt temeli ve duvarı yapacaktır. Duvar inşaatının bitiminden sonra toprak tesviyesi de kesitlere uygun olarak yapılacaktır.

3-ÇEVRE DUVARI İMALAT VE MONTAJ İŞLEMLERİ

 1. Yüklenicinin duvar yapımında kullanacağı prefabrik yapı elemanları TSE Belgesine sahip olmalı ya da Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait laboratuvarlardan kırım sonuçları alınarak TSE standartlarına eşdeğerliği belgelenmelidir.
 2. Kazı güzergâhının kontrolü için gerekli yerlerde “ Elle Kontrol Kazıları” yapılmalıdır.
 3. Kilitli parke, kaplı yol, tretuvar gibi muhtelif alanların geçişinde de temel güzergâhı elle ihtiyaca göre sökülerek kontrollü kazı yapılacaktır.
 4. Zarar gören tüm çalışma alanlarının iş tamamlandıkça, Aslına ve Tekniğine uygun tamir etmek Yüklenici yükümlülüğündedir.
 5. Yeşil alan geçişlerinde sadece geri dolgu yapılacaktır. Çim ekimi Yükleniciye ait değildir.
 6. Kalıp sabitleme çiroz / tij demirleri kalıp sökümü ile birlikte, beton ile hem yüz olacak şekilde kesilecek / sökülecek.
 7. Kalıp, her sökümden sonra temizlenip uygun yanık yağı ile yağlanarak betonun brüt çıkması sağlanacaktır.
 8. Kalıbın tekrar kullanılacak olması hiçbir şekilde iş programını aksatmayacaktır.
 9. Kalıbın yağlanması ve kalıp çıkarılırken doğacak (kırım-parçalanma-kötü görüntü) bütün unsurları yüklenici firma giderecek; Kontrol Teşkilatı onaylanmadığı taktirde imalatı tekrar yapacak, ilave ücret talep edilmeyecektir.
 10. Aksi belirtilmedikçe, kendinden yerleşen beton hariç olmak üzere bütün betonlar uygun türdeki mekanik vibratörler ile sıkıştırılacaktır.
 11. Perde kalınlığına uygun çapta vibratör kullanılacak, en az bir yedek vibratör bulundurulmalıdır.
 12. Hazır beton, Türkiye Hazır Beton Birliği’nin (THBB) tespit etmiş olduğu koşullara uygunluğu belgelenmiş onaylı bir hazır beton santralinde üretilmiş beton kullanılacaktır.
 13. Her beton karışımı için tüm bileşim maddeleri hazır beton imalatçısının santralinde katılacaktır.
 14. Hazır beton santralden ayrıldıktan sonra içine ilave su veya herhangi başka bir madde katılmayacaktır.
 15. Yapılacak duvar hattının toplam uzunluğu 1761 mtül olup; tüm hat boyunca duvarın yüksekliği en fazla 0,50 mt (Kaldırım Kotundan) olacaktır. Bu değer sadece duvar ve harpuşta yükseklik toplamı olup; temel yüksekliğe dahil değildir. (min 50 cm duvar + 5 cm harpuşta = 55 cm) . 4493. Cadde boyu 50 cm.
 16. Duvarın kalınlığı tüm hat boyunca 20 cm olup; duvar içinde Ø8-Ø10-Ø12 nervürlü demirlerden örülmüş demir donatı bulunacaktır. Duvar alt temeli en az h 30* En 40 cm olup demir donatısı projede gösterilen şekilde yapılacaktır.
 17. Nervürlü Demir imalatları temel imalatında mtül de 4,5-5 kg duvar imalatında m2 de 4-5 kg altında yapılmayacaktır.
 18. Çevre duvarı üstü aydınlatma her kolon babasına betona gömülü PVC (2xǾ25mm’lik) esaslı kanal-boru gibi rezervasyonlar betondan önce yüzeyden görülmeyecek şekilde donatıya bağlanarak bırakılacaktır. Boruların içerisine ilerde çekilecek kablolama için bağ teli ile klavuz çekilip bırakılacak.
 19. Çevre güvenliği Kamera (CCTV) sistemleri için kör nokta kalmayacak şekilde duvar içerisinde rezervasyon yapılacak ve kablolama için bağ teli ile klavuz çekilip bırakılacak.
 20. Çevre duvarı üstü aydınlatma ve Çevre güvenliği Kamera (CCTV) sistemleri boruları işverenin belirttiği blok bağlantı Menholüne kadar getirilecek.
 21. Araç kapıları için birer adet menhol konulacak, tüm kablolama bu menholde son bulacak.
 22. Araç kapı önlerine beton atılmadan elektrik ve kamera sistemi için kablo kanalı döşenecektir.
 23. Çıkış noktaları da, önceden tespit edilmiş ekipmanların monte edilmiş noktalardan yapılacaktır.
 24. Duvarı oluşturacak parçaların boyu en fazla 15 metre olacaktır ve her 15 metrede bir 30*40 cm genişliğinde, alt temel yüksekliği 25 cm olan ve gövde yüksekliği alt temel hariç en az 200 cm olan beton kolonlar yapılacaktır. Kolonların demir donatısı projede gösterilen şekilde yapılacak olup; kolonlar ve alt temel bağlantıları yerinde beton döküm şeklinde yapılacaktır
 25. Kolonların yerinde beton dökümü için kullanılacak beton en az C30 standardında olacak olup; Yüklenici betonu CE Belgesine sahip G Yönetmeliğine uygun üretim yapan beton santrallerinden almak ile mükelleftir. Yüklenicinin uygun olmayan beton santrallerinden temin ettiği ya da kendi ürettiği betonlar kabul edilmeyecek ve bu şekilde yapılan üretimler Kontrol Teşkilatınca söktürülecektir.
 26. Beton yüzeyi yeteri kadar sertleştikten sonra yüzey iz kalmayacak şekilde perdah yapılmalıdır.
 27. Duvar yapımındaki prefabrik her malzeme üretimi için (alt temel, duvar yüzey kaplaması, harpuşta) beton standartları C30 olacaktır. Yüklenici betonu CE Belgesine sahip G Yönetmeliğine uygun üretim yapan beton santrallerinden almak ile mükelleftir. Yüklenici betonu kendi tesisinde üretmesi durumunda ise yukarıda belirtilen standarda uygunluğunun tespiti için Kontrol Teşkilatının talep ettiği zaman dilimlerinde Kontrol Teşkilatının nezaretinde alınacak numunelerin kırım testlerini Laboratuvarlarda yaptırması zorunludur. Yüklenicinin uygun olmayan beton santrallerinden temin ettiği ya da kendi üretip laboratuvar sonucu olumsuz çıkan betonlarla imal ettiği duvar parçaları Kontrol Heyetince kabul edilmeyecektir.
 28. Duvar yüzeyleri dış desenli iç düz (desensiz) olacaktır. Ancak hiçbir suretle, yükleniciye desen farkı ödenmeyecektir.
 29. Duvarın üstünde küpeşte olacaktır. Küpeşteler 50*50 cm olacak ve bütün küpeşteler aynı ebatta olacaktır. Küpeştelerde c30 beton kullanılacaktır.
 30. Duvarın geçeceği güzergahtaki ağaçlar yüklenici firma tarafından sökülecek, yönetim tarafından da bunlar yeni yerlerine dikilecektir.
 31. Bahçe duvarının geçeceği güzergahta bulunan sulama sistemleri yönetim tarafından geri çekilecektir.
 32. Yüklenici, çevre duvarını İşverenin vereceği İmar Planı Hatlarına, Projeye ve Kesitlere, Özel Teknik Şartnameye, Yapım İşleri Genel Şartnamesine uygun yapmakla mükelleftir.
 33. Yüklenici işin tesliminden kesin kabul tarihine kadar 2 (iki) yıl süre ile çevre duvarından sorumludur ve bu süre içerisinde ortaya çıkacak hasarları ve kusurları hiçbir ek ücret almadan onarmayı taahhüt etmektedir.

4-PANEL ÇİT

 1. Standart panel çitin tel kalınlığı 4 mm,
 2. Göz Aralığı 5*15 cm,
 3. Yükseklik 150 cm,
 4. Panel uzunluğu 2,5 mt olacaktır.
 5. Boya rengi ral 6005 olacaktır.
 6. Sıcak daldırma galvaniz üzeri U.V. güneş ışınlarına dayanıklı elektro statik polyester boyalı metal kelepçe bağlantı elemanı kullanılacaktır. Direk yüksekliğine göre kelepçe sayısı ve tipi imalat detaylarında verilecektir.
 7. Filmaşin demirden üretilmiş olan ham panel teller 180-200gr/m2 sıcak daldırma galvaniz yapılıp üzerine elektrostatik polyester boya olacaktır.
 8. Onay alınan imalata monte edilir. Malzemenin mukavim montajı, düzlemsel doğruluğu, şakül-terazi düzgünlüğü yüklenici yükümlülüğündedir.

5-YAYA KAPISI

 1. Tüm kapılar panel çit olacaktır.
 2. Yapılacak olan tüm yaya giriş kapıları manyetik kilitli ve çipli olacaktır. İhtiyaç sayıları bedelini ödemek yükümlülüğü ile İşverenin belirleyeceği adette olacaktır.
 3. Kilit, kumanda sistemi için teknik komitenin onayı alınacaktır.
 4. Nakliye, istif, montaj sırasında oluşan boya kusurları hasarın boyutuna göre tekrardan rötuş veya komple yeniden boyanacaktır.

6-SÜRGÜLÜ ARAÇ KAPISI

 1. Motor ve kumanda sisteminin imalat ve montajları yapımcı firmaya ait olacaktır. Tüm kapılar panel çit olacaktır.
 2. Motor, kilit, kumanda sistemi için teknik komitenin onayı alınacaktır.
 3. Kapılar hareketli sistem olduğundan diğer yapımcı firma tüm garanti koşullarını sağlayacağına dair 2 yıl geçerli taahhüt verecektir.
 4. Yapılacak olan tüm araç giriş kapıları HGS ve yaya girişleri mevcutta buluna diafon sistemine bağlanacaktır. İhtiyaç sayıları bedelini ödemek yükümlülüğü ile İşverenin belirleyeceği adette olacaktır.
 5. Tüm akşamlara kaynak işleminden sonra, zımparalanması (keskin yüzeylerin yok edilmesi) sonra 2 kat antipas, 2 kat siyah renk yağlı boya olacaktır.
 6. Muhtelif nedenlerden oluşan boya kusurları, rötuş veya komple yeniden boyanacaktır.
 7. Elektrik kesintisi yaşandığı durumlarda manuel açma kapama özelliği olacaktır.
 8. Açılıp kapanırken uyarıcı flaşör lamba çalışacaktır.
 9. Sarsıntısız ve takılmadan sorunsuz çalışma garantisi olacaktır. (Açma kapama ömrü)
 10. Emniyetli Sistemi sayesinde kapı aralarına sıkışmalar yaşanmayacak donanıma sahip olacak.
 11. Otomatik kapı içinde elektrik kesilmelerine karşı AKÜ devresi olacaktır. AKÜ devresi elektrik olmaması halinde kapının tüm fonksiyonlarını sağlayacak yapıda olacaktır. (Akünün de bitmesi durumunda kapı açılır vaziyette çalacak şekilde donanıma sahip olacak.)
 12. Kullanılacak Marka ve Model İşverene katalog olarak verilecek ve İşverenin onayı alınacaktır (çin malı vb. kalitesiz olmayacaktır).
 13. Kapılar ferforje yerine panel çit kapı olacaktır.

ÖLÇEKLENDİRME VE FİYATLANDIRMA

 1. Temel beton imalatları En*Uzunluk*1,25 m2 cinsinden ölçülür ve ücretlendirilir ödenir.
 2. Duvar beton imalatları Yükseklik*Uzunluk*1 m2 cinsinden ölçülür ve ücretlendirilir ödenir.
 3. Beton Kolon beton imalatları En*Yükseklik*1,50 m2 cinsinden ölçülür ve ücretlendirilir ödenir.
 4. Panel çit Yükseklik*Uzunluk*1 m2 cinsinden ölçülür ve ücretlendirilir ödenir.
 5. Ferforje kapılar 1 mtül cinsinden ölçülür ve ücretlendirilir ödenir.
 6. Kapı manyetik çipleri ve araç giriş kapısı uzaktan kumandaları 1 adet cinsinden ölçülür ve ücretlendirilir ödenir.
 7. Kapılar için Elektrik ve Otomasyon giderleri her bir kapı için 1 grup cinsinden ölçülür ve ücretlendirilir ödenir.

DÂHİL OLAN GİDERLER

 1. Ölçeklendirme ve fiyatlandırma başlığı altında belirtilmeyen tüm inşaat elektrik mekanik otomasyon vs. malzeme ve montaj giderleri belirtilen ölçeklendirme ile ücretlendirmeye dâhildir.

GENEL VE MALİ ÜKÜMLÜLÜKLER

 1. Yüklenici, teklif sunma aşamasında vermiş olduğu teklifin en az %3 ‘ü kadar fatura tarihinden itibaren 1 yıl süre ile Yüklenici firmaya ait teminat senedi verecektir.
 2. İşin süresi içerisinde tamamlanamaması durumunda İşveren tarafından günlük 750,00TL Yedi yüz elli TürkLirası cezai işlem uygulayacaktır.
 3. Yüklenici ile sözleşme imzalanmasına ve İşverence yer teslimi yapılmasına müteakiben Yüklenici, İşverene iş programını sunmak fiilen şantiyesini kurmak şartıyla sözleşme bedelinin %50’sini geçmeyecek şekilde avans talep edebilir.
 4. Çalışacak işçiler açılan dosya ya da görevlendirme yazıları ile sgk’lı olacak ve sgk belgeleri İşverene sunulacaktır.
 5. Kullanılan tüm malzemeler TS Standartlara uygun olmalıdır.
 6. İmalatlarda kullanılacak malzemelerin yönetimin gösterdiği yere güvenli şekilde istifinin yapılması, deformasyona uğramaması ve çevreye zarar vermemesi için gereken tedbirler alınmalıdır.
 7. Yüklenici beton, demir ve diğer malzemelerin kalite kontrol testlerini istenildiği zaman yaptırmak ve göstermek zorundadır.
 8. Çalışma alanı ve istif alanı çevresi, ikaz bandı, filesi gibi uyarıcı şeritlerle çevreye zarar vermeyecek şekilde güvenlik şeridine alınmış olmalıdır.
 9. İş bitiminde, kullanılmayan tüm malzemeler toplanarak, çalışma sahaları, gerekli düzeltmeler ve tamirler yapıldıktan sonra temiz teslim edilir.
 10. Çevre duvarında kullanılan betonun İşverence beton tedarik firmasının irsaliyeleri üzerinden temin edilen beton miktarını talep ederek mukayese yapma hakkı saklıdır.
 11. Duvar üstündeki harpuştanın kalıbı saç veya play-wood kalıp, kesinlikle tahta takoz kullanılmayacaktır. Her seferinde yağ ile sürülerek betonun brüt çıkması sağlanacaktır.
 12. Piyasa şartlarından dolayı kullanılacak malzemelerde herhangi bir fiyat artışı olması durumunda toplam bedel üzerinde fiyat farkı kabul edilmeyecektir.
 13. Tüm işler için öngörülen süre işe başlama tarihinden itibaren 90 gündür.
 14. Ödeme planı toplam maliyete göre site yönetimi ve yüklenici firma ile yapılacak görüşmede belirlenecektir.
 15. Yapılan tüm imalatlar 2 yıl, firma garantisi altındadır.
 16. İhtilaf halinde Ankara Mahkemeleri yetkili olacaktır.

 

TEKNİK KOMİTE

Nuri AYRAN Ahmet TOY Arif MARAL Abdülnasır DÜZSÖZ Serdar SOLMAZ

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI ÜYE

Burak KADIOĞLU Ercüment Ümit BARANSEL Çağrı ÜNALMAZ

62793-62794-62795-62802 Ada’nın Kapalı Devre IP Kamera Kayıt ve İzleme sistemi Sözleşmesi

……………………………………………………………ve 8. ETAP TOKİ KONUTLARI SÖZLEŞME PROTOKOLÜ

1-TARAFLAR

İş bu protokol, …………………………………………………….. adresinde mukim …………………………………………………………………. (kısaca ‘’YÜKLENİCİ’’ olarak anılacaktır) ile Atayurt Mah.4491.Cad.4471 Sok. 13/B blok (Y77blok daire no:15) Yönetim Ofisi Etimesgut/ANKARA mukim YAPRACIK 8.ETAP TOKİ KONUTLARI SİTE YÖNETİMİ (kısaca ‘’İŞVEREN’’ olarak anılacaktır) arasında tanzim ve imza edilmiştir.

İŞİN KONUSU VE KAPSAMI

2.1 ……………………………………………………………………………….) ve SİTE arasında

Kapalı Devre IP Kamera Kayıt ve İzleme sisteminde amaç görüntülerin 7 gün / 24 saat sürekli olarak izlenmesi ve görüntülerin arşivlenmesi işi ile alakalı tüm cihaz ve malzemelerin, alt yapı kurulması, montajının yapılması, devreye alınması, test ve kontrol işlemlerinin yapılması, dokümantasyonun hazırlanması ve operatörlerin (Site Yönetimi Teknik Personeli) eğitimini kapsayan sistemin kurulmasıdır.

Kapalı Devre IP Kamera Kayıt ve İzleme Sistemi, yapımı devam eden ve yapımı tamamlanan çevre duvarları üstüne tesis edilecek şekilde, site yönetiminin talep ettiği yerlere, tipleri belirlenen kameralardan alınan görüntülerin, ilerde yapılacak güvenlik kulübesi merkezlerinde bulunan monitörlerden izlenmesi, görüntülerin profesyonel kayıt platformuna kaydedilmesi, gerek duyulduğunda bu kayıtların tekrar izlenmesi ve dış ortama aktarılması amacıyla tesis edilecek sistemi kapsar.

Güvenlik kulübesi inşaatları henüz yapılmamış olup yeri İlgili firmaya gösterilecektir. Güvenlik kulübesi yanındaki çevre duvarına Saha dolabı tesis edilecek ve tüm kablolama, Switch, kayır cihzları, patch paneller bu saha dolabında toplanacaktır. Güvenlik kulübesi inşaati yapıldığında saha dolabı içindeki ekipmanlar güvenlik kulübesine tesis edilecek şekilde kablolamalar uzun bırakılacaktır.

YAPILACAK İŞLER VE UYGULAMA ŞEKLİ

Yapılacak işin kapsamında ……………………………… firması yapmış olduğu aşağıda sıraladığımız keşif listesine göre Sistemi oluşturan cihaz ve malzemelerin tamamı yeni ve orijinal ambalajlarında İŞVEREN tarafından temin edilmiştir.

YÜKLENİCİ cihazların ve malzemelerin imalat-montaj sırasında doğacak zararlardan sorumludur.

İmalat tamamlandıktan sonra YÜKLENİCİ elinde kalan malzemeleri eksiksiz olarak tutanakla İŞVERENE teslim edecektir.

62793 Ada’nın MALZEME LİSTESİ

DAHUA-1230-S-S STARLİGHT 2 MP POE KAMERA FULL HD IP H.265 BULLET KAMERA 34 ADET
DAHUA-NVR-8664-4K 64 KANAL PRO NVR 1 ADET
DAHUA 23 AWG %100 BAKIR UTP CAT6 KABLO 2500 MT
DAHUA 10/100/1000 GİGABİTH POE 8 PORT SWİCH 15 ADET
TSE -3*2.5 VE 1*5 NYA ENERJİ KABLOSU 750 MT
GÜNKO-12U RACK KABİN CAMLI KİLİTLİ METAL-aksesuarlar dahil 1 ADET
CETSAN IP66 SU GEÇİRMEZ SAHA PANOSU 14 ADET
İŞÇİLİK, KABLOLAMA, ALTYAPI VE DEVREYE ALMA 34 ADET
MAKELSAN 1200 VA LİNE UPS GÜÇ KAYNAĞI 1 ADET
CAMBOX KAMERA BUATI 34 ADET
WD PURPLE 8 TB 7/24 GÜVENLİK DİSKİ HDD 2 ADET
DAHUA LM43-F200 FULL HD LED 43 MONİTÖR 1 ADET
MUTLUSAN-20*20 MENHOL 28 ADET
30 CM DERİNLİK 20 CM GENİŞLİK TOPRAK KAZISI VE 50 LİK KANGAL BORUSU 750 MT
4 MT FIRIN BOYALI 90 LIK BORU 2MM TİJ BETON FLANJ JELATİN NAKLİYE DAHİL 20 ADET
MONTAJ YAN ÜRÜNLER (KABLO KANALI SİGORTA VS. TAMAMLAYICI ÜRÜNLER) TOPLAM 1 ADET
BFT-1000 PRO KAYAR KAPI MOTOR SETİ-FLAŞÖR-DİŞLİ-SENSÖR-ARAMA MODÜL LOOP DAHİL 2 ADET
RUNİTEK-PRO HGS SİSTEMİ PAKETİ 2 ADET

62794 Ada’nın MALZEME LİSTESİ

DAHUA-1230-S-S STARLİGHT 2 MP POE KAMERA FULL HD IP H.265 BULLET KAMERA 34 ADET
DAHUA-NVR-8664-4K 64 KANAL PRO NVR 1 ADET
DAHUA 23 AWG %100 BAKIR UTP CAT6 KABLO 2500 MT
DAHUA 10/100/1000 GİGABİTH POE 8 PORT SWİCH 15 ADET
TSE -3*2.5 VE 1*5 NYA ENERJİ KABLOSU 750 MT
GÜNKO-12U RACK KABİN CAMLI KİLİTLİ METAL-aksesuarlar dahil 1 ADET
CETSAN IP66 SU GEÇİRMEZ SAHA PANOSU 14 ADET
İŞÇİLİK,KABLOLAMA,ALTYAPI VE DEVREYE ALMA 34 ADET
MAKELSAN 1200 VA LİNE UPS GÜÇ KAYNAĞI 1 ADET
CAMBOX KAMERA BUATI 34 ADET
WD PURPLE 8 TB 7/24 GÜVENLİK DİSKİ HDD 2 ADET
DAHUA LM43-F200 FULL HD LED 43 MONİTÖR 1 ADET
MUTLUSAN-20*20 MENHOL 28 ADET
30 CM DERİNLİK 20 CM GENİŞLİK TOPRAK KAZISI VE 50 LİK KANGAL BORUSU 750 MT
4 MT FIRIN BOYALI 90 LIK BORU 2MM TİJ BETON FLANJ JELATİN NAKLİYE DAHİL 20 ADET
MONTAJ YAN ÜRÜNLER (KABLO KANALI SİGORTA VS. TAMAMLAYICI ÜRÜNLER) TOPLAM 1 ADET
BFT-1000 PRO KAYAR KAPI MOTOR SETİ-FLAŞÖR-DİŞLİ-SENSÖR-ARAMA MODÜL LOOP DAHİL 2 ADET
RUNİTEK-PRO HGS SİSTEMİ PAKETİ 2 ADET

62795 Ada’nın MALZEME LİSTESİ

DAHUA-1230-S-S STARLİGHT 2 MP POE KAMERA FULL HD IP H.265 BULLET KAMERA 54 ADET
DAHUA-NVR-8664-4K 64 KANAL PRO NVR 1 ADET
DAHUA 23 AWG %100 BAKIR UTP CAT6 KABLO 3750 MT
DAHUA 10/100/1000 GİGABİTH POE 8 PORT SWİCH 25 ADET
TSE -3*2.5 VE 1*5 NYA ENERJİ KABLOSU 1500 MT
GÜNKO-12U RACK KABİN CAMLI KİLİTLİ METAL-aksesuarlar dahil 1 ADET
CETSAN IP66 SU GEÇİRMEZ SAHA PANOSU 20 ADET
İŞÇİLİK,KABLOLAMA,ALTYAPI VE DEVREYE ALMA 54 ADET
MAKELSAN 1200 VA LİNE UPS GÜÇ KAYNAĞI 1 ADET
CAMBOX KAMERA BUATI 54 ADET
WD PURPLE 8 TB 7/24 GÜVENLİK DİSKİ HDD 4 ADET
DAHUA LM43-F200 FULL HD LED 43 MONİTÖR 1 ADET
MUTLUSAN-20*20 MENHOL 40 ADET
30 CM DERİNLİK 20 CM GENİŞLİK TOPRAK KAZISI VE 50 LİK KANGAL BORUSU 1500 MT
4 MT FIRIN BOYALI 90 LIK BORU 2MM TİJ BETON FLANJ JELATİN NAKLİYE DAHİL 32 ADET
MONTAJ YAN ÜRÜNLER (KABLO KANALI SİGORTA VS. TAMAMLAYICI ÜRÜNLER) TOPLAM 1 ADET

62802 Ada’nın MALZEME LİSTESİ

DAHUA-1230-S-S STARLİGHT 2 MP POE KAMERA FULL HD IP H.265 BULLET KAMERA 75 ADET
DAHUA-NVR-8664-4K 64 KANAL PRO NVR 1 ADET
DAHUA-NVR-5232-4K 32 KANAL PRO NVR 1 ADET
DAHUA 23 AWG %100 BAKIR UTP CAT6 KABLO 5500 MT
DAHUA 10/100/1000 GİGABİTH POE 8 PORT SWİCH 25 ADET
TSE -3*2.5 VE 1*5 NYA ENERJİ KABLOSU 1500 MT
GÜNKO-12U RACK KABİN CAMLI KİLİTLİ METAL-aksesuarlar dahil 1 ADET
CETSAN IP66 SU GEÇİRMEZ SAHA PANOSU 27 ADET
İŞÇİLİK,KABLOLAMA,ALTYAPI VE DEVREYE ALMA 64 ADET
MAKELSAN 1200 VA LİNE UPS GÜÇ KAYNAĞI 1 ADET
CAMBOX KAMERA BUATI 64 ADET
WD PURPLE 8 TB 7/24 GÜVENLİK DİSKİ HDD 4 ADET
DAHUA LM43-F200 FULL HD LED 43 MONİTÖR 1 ADET
MUTLUSAN-20*20 MENHOL 50 ADET
30 CM DERİNLİK 20 CM GENİŞLİK TOPRAK KAZISI VE 50 LİK KANGAL BORUSU 1900 MT
4 MT FIRIN BOYALI 90 LIK BORU 2MM TİJ BETON FLANJ JELATİN NAKLİYE DAHİL 33 ADET
MONTAJ YAN ÜRÜNLER (KABLO KANALI SİGORTA VS. TAMAMLAYICI ÜRÜNLER) TOPLAM 1 ADET
BFT-1000 PRO KAYAR KAPI MOTOR SETİ-FLAŞÖR-DİŞLİ-SENSÖR-ARAMA MODÜL LOOP DAHİL 3 ADET
RUNİTEK-PRO HGS SİSTEMİ PAKETİ 3 ADET

HİZMETE İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 1. Sözleşmenin konusu yukarıda veya teklifte yazılı tüm malzemelerin, YÜKLENİCİYE teslim

Edilmesine kadar İŞVEREN sorumluluğundadır.

 1. YÜKLENİCİ sözleşmede ve teklifinde bulunan ürünleri montaj ve devreye alınmasından sorumludur.

YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI

 1. İŞVEREN sözleşmeyi imzalamadan önce ; REFERANSLARINI, RESMİ GAZETESİ, FİRMA TANITIM DOSYASINI ve bağlı olduğu TİCARET ODASINDAN güncel ODA KAYIT SİCİL SURETİ (Faaliyet Belgesi) ‘ni İŞVERENE teslim edecektir.
 2. Yüklenici işin kontrolü esnasında, İşverene, kendisi veya vekili refakat etmek zorundadır.
 3. Yüklenici ekip sorumlusu, yönetim başkanı veya yönetimin görevlendireceği kontrol ile uyum içerisinde çalışacaktır.
 4. Yüklenici mevzuat gereğince tüm işçilerin can güvenliği ve emniyetini almak zorundadır.
 5. Yüklenici, elektrik dalgalanmalarında modülün zarar görmemesi adına gerilim koruma rölesi takmakla mükelleftir.

YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU VE KAZALAR

 1. Yüklenici, sözleşme ve projelerde yer alan, iş ile ilgili teknik şartname hükümleri gereğince yapacağı iş için kendisine verilen projelere göre yapacağı imalatın her aşamasından tüm malzeme, nakliye ve montaj esnasında olabilecek her türlü hasardan tek başına sorumludur. Bu sorumlulukla ilgili rücu hakkı yoktur.
 2. Yüklenici “ İmalat ve montaj işlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür.
 3. Yüklenici, bu iş için istihdam edeceği personelin çalışmaları sırasında olabilecek iş kazası sonucu meydana gelebilecek ölüm, bedeni ve maddi zararlardan tek başına sorumludur. Bu tür bir olayda işveren herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalırsa, işverenin yaptığı bu ödeme yüklenici tarafından tazmin edilecektir.
 4. Yüklenici işin başlangıcından bitimine kadar inşaat alanında, şantiye sahasında, yasalar, tüzükler ve şartnamelerde yazılı olan tüm emniyet ve sağlık tedbirlerini almak zorundadır.
 5. Yüklenicinin, işin yapım sırasında mevcut alt ve üst yapılar ile tüm taşınır ve taşınmaz mallara zarar vermemek için gerekli önlemleri alacaktır. Alınan önlemlere rağmen meydana gelebilecek tüm hasarlar ile üçüncü şahıslara verilebilecek zararlardan yüklenici tek başına sorumludur. Bu tür bir olayda işveren herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalırsa, işverenin yaptığı bu ödeme yüklenici tarafından tazmin edilecektir.
 6. Yüklenici taktığı cihazların yağmurdan, kardan zarar görmemesi adına koruma muhafazası yapmakla mükelleftir.
 7. İşveren, yukarıda sayılan olaylar nedeniyle sorumlu tutulamaz

YÜKLENİCİNİN ÇALIŞTIRACAĞI İŞÇİLER VE İŞÇİ HAKLARI

Çalışanların özlük hakları öncelik taşımaktadır. Bu nedenle yüklenici çalıştırdığı işçilerin SSK ya kaydettirecek, ücretlerini aylık bordrolarla zamanında ödeyecektir. Yüklenici ücretlerden yapılan stopaj kesintileri ile aylık SSK primlerini zamanında Vergi Dairesi ve SSK ya yatıracaktır. Bu yükümlülüğe aykırı hareket etmesi sonucu kendisine ya da işverene doğacak her türlü zararlardan tamamen yüklenici sorumludur. Bu tür bir olayda işveren herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalırsa, işverenin yaptığı bu ödeme yüklenici tarafından tazmin edilecektir.

İŞİN BEDELİ

İş Anahtar Teslimi Götürü Bedel olup, bütün işlerin tekniğine ve standardına uygun, eksiksiz ve kusursuz yapılmasının bedeli olarak: kdv dahil ..,.000,00TL dir.

ÖDEME PLANI

İŞVEREN iş teslimatında, gerekli kontrolleri tamamladıktan sonra aşağıdaki ödeme planına göre ödemeyi tamamlayacaktır.

Toplam ödenecek tutar ( TL) : 000.000,00 (KDVDAHİL)

İŞİN KONTROLÜ

İmalatın kontrolü için işveren, yapımın her aşamasında yapım şeklini, kendi elemanları vasıtası ile kontrol ettirebilir. İmalatlarda herhangi bir kusur veya eksikliğin tespiti halinde, yüklenici söz konusu kusur veya eksikliği düzeltip gidermekle yükümlüdür.

DİĞER ŞARTLAR

 1. ALT YAPI’DA 10 YIL, TÜM ÜRÜNLERDE 4 YIL ÜRÜN GARANTİSİ VE 4 YIL ÜCRETSİZ SERVİS yüklenici firmanın garantisi altındadır. Yasal süre içerisinde meydana gelebilecek her türlü kötü işçilikten doğabilecek arızalar yüklenici firma tarafından hiçbir bedel alınmadan 4 YIL DEĞİŞİM GARANTİSİ verilecektir
 2. Apartman sakinlerinin veya başkaları tarafından gelebilecek darbeler, apartman sakinlerinin kötü kullanım, elektrik hataları tamirat, tadilat vb. nedenler garanti kapsamı dışındadır.
 3. Ada etrafına çekilen kablolarının bağlantı uçlarının oksitlenmemesi için gerekli önlemeli almakla hükümlüdür.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

2.1. İŞVEREN

A) Adı, Soyadı/Ticaret Unvanı: TOKİ YAPRACIK 8. ETAP YÖNETİMİ

B) Adresi: TOKİ YAPRACIK 8. ETAP ETİMESGUT/ANKARA

2.2. YÜKLENİCİ

C) Adı, Soyadı/Ticaret Unvanı : …………………….

D) Adresi: ……………………………….

C) Vergi Dairesi: ……………………………..

D) Vergi No : ………………..

E) Telefon Numarası: ……………………………….

F) Bildirime Es.Elek.Posta Adresi: ………………………………………………………..

Bu sözleşmede belirtilen adresler tarafların yasal tebligat adresleri olup, değişiklik halinde karşı tarafa yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Aksi halde bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını taraflar kabul etmişlerdir. Bu sözleşmeden doğan ihtilaflar halinde, T.C. Ankara Mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

SON HÜKÜM

İş bu sözleşme 00/00/2022 tarihinde, taraflarca okunarak ve mutabakata varılarak, 2 ( İki ) nüsha olarak tanzim edilip, imza altına alınmış ve yürürlüğe girmiş

YAPRACIK 8.ETAP TOKİ KONUTLARI SİTE YÖNETİMİ

 

 

BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI ÜYE

BURAK KADIOĞLU ERCÜMENT ÜMİT BARANSEL ÇAĞRI ÜNALMAZ

 

……………………………………………….

………………………………..

…………………

BİNA YANGIN ALGILAMA, ERKEN UYARI SİSTEMLERİNİN BAKIM – ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ;

BİNA YANGIN ALGILAMA, ERKEN UYARI SİSTEMLERİNİN

BAKIM –ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ;

 1. KONU:

Yangın algılama sisteminin devreye alınarak 1(bir) yıl içerisine 3(üç)’er aylık 4 (dört )periyotta bakımlarının yapılması ve sistemin faal halde çalışmasını sağlamak.

 1. BAKIM SÜRESİ :

Sözleşmede belirtilen tarihler arası

 1. SİSTEMİN ADI ve DONANIMLAR:

MAVİLİ ADRESLİ Yangın algılama sistemi (26 adet), dedektörleri ve ikaz sistemi

 1. KAPSAM:

Mevcut olan yangın algılama, erken uyarı , sistemleri ve buna bağlı parçaların tamamının faal olarak çalışmasını sağlamak. Sistemde meydana gelecek arızalara

müdahale etmek , sistemi oluşturan her bir parçayı kontrol etmek ömrünü dolduran parçaları ücreti karşılığında değiştirerek sistemin kontrol altında tutulmasını sağlayarak devreye almak.

 1. BAKIM YAPILACAK SİSTEM VE DONANIMLAR:
 2. MAVİLİADRESLİ Yangın algılama sistemi(4adet) ve buna bağlı duman –ısı- gaz dedektörleri, buton ve sirenler.
 3. BAKIM ve SERVİS SÜRELERİ :

İlk bakım yapılacak sözleşme tarihinden itibaren 5(beş) iş günü içerisinde olup, diğer bakımlar 3(üç)’er aylık periyotlarla yılda 4(dört) defa olmak üzere belirtilen tarihlerde mesai saatleri içerisinde yada idarenin ön gördüğü mesai saatleri dışında yapılır. Mesai saatleri dışında meydana gelecek arıza olması halinde müdahale süreleri göz önünde bulundurularak müdahale yapılacaktır. Elde olmayan nedenlerle bir değişiklik yapılması gerekiyorsa taraflar en az 10 gün önceden birbirlerini bu hususta haberdar ederek yapılacağı tarih ve saatler hususunda mutabakat sağlayacaktır.

 1. PERİYODİK BAKIMLAR SIRASINDA YAPILACAK İŞLEMLER:

Genel;

7.1 Akıllı adresli yangın santrali ve buna bağlı çalışan tüm saha elemanlarının kontrol ve teşhislerinin yapılması;

 1. Kablo ve bağlantı kontrolleri
 2. Sistemi destekleyen ana panel kart, voltaj ve haberleşme kontrolleri
 3. Sistemi destekleyen her türlü (adresli ) gaz, duman, ısı dedektörlerinin, buton, siren ve çanların fiziki temizliklerinin panel üzerinden takibi sonucunda risk unsuru oluşturulabileceği düşünülen elemanların bakım ve temizliklerinin yapılarak sistemin çalışır vaziyette teslimi.
 4. Sistemde bulunan cihazların hassasiyet ve performans testlerinin yapılması (sprey kullanılarak)
 5. Akü bağlantı ve voltaj ölçümü yapılması
 6. Loop kontrolleri
 7. Ekran kontrolleri (ana panel)

ARIZA HALİNDE MÜDAHALE SÜRESİ

Arıza durumunda, firmaya yazılı olarak bilgi verilmesi halinde 2 saat içerisinde müdahale etmek, buna müteakipen geç 24 saat içerisinde de arızayı gidermek zorundadır. Arızanın 24 saat içerisinde giderilemeyeceği idare tarafından kabul edilen durumlarda yetkili birime haber verilerek (tutanakla tespit edilen geçerli sebepler halinde parçanın yurt dışından geliyor olması v.b) yasal zorunluluk olan 120 günü geçmemek kaydı ile geçici önlemler alınarak parça ya da malzemenin yenisi geldikten sonra onarım tamamlanacaktır.

 1. ÇALIŞMA ŞARTLARI:
 2. Arıza durumunda idare yazılı (fax,kısa mesaj v.b)olarak firmaya bildirmelidir.
 3. Firma tarafından yapılacak müdahale ve bakımlar idarece uygun görülen mesai saati yada mesai saati dışında yapılabilinir.
 4. Firma çalışmalarını idarenin görevlendireceği teknik personel nezaretinde yapar. Arıza halinde aşınan çatlayan, bozulan,patlayan malzemelerin değiştirilmesi durumunda çıkan parçalar idareye tutanakla teslim edilir.
 5. Periyodik bakımlarda kullanılan özel sıvı ve sarf malzemeleri bakım ücretine dahildir.
 6. Firma arıza durumunda değişmesi gereken parçalar için değiştirme ve yenileme sebeplerini yazılı olarak rapor halinde bildirilecektir. Değişmesi gereken parça bedelleri mevzuat gereği araştırılıp uygun görülmesi halinde firmadan, uygun görülmemesi halinde dışarıdan temin edilecektir. Bu şekilde temin edilen parçaların montajı bakımcı firma tarafından takılacak, sisteme bakımcı firma haricinde müdahaleler sonucu doğan arızaların tamamı idare tarafından karşılanacaktır.
 7. Değiştirilen malzemelerin tamamı 2 yıl garantili olacaktır. Yapılan tüm bakım onarım ve değişimler en az 3 nüsha olan servis formuyla belgelendirilir.
 8. Sisteme yapılacak eklemeler ve yeniliklerden doğacak program bedeli ayrıca ücretlendirilecektir.
 9. Kurum sisteme bakımcı firmanın rahatlıkla müdahale edilebilmesi için yönetici (master) şifreyi ve bununla beraber kullanıcı şifreyi vermekle sorumludur. Eğer bu şifreleri temin edemiyorsa bakımcı firma sistemin güvenli şekilde kendi ekip ve ekipmanlarının da sağlıklı çalışabilmesi için ücreti mukabilinde sistemin üzerinde ve ekipmanlarında değişiklik yapacak ve ücreti ayrıca tahsil edecektir.
 10. Sistemde ihtiyaç duyulacak yedek parça değişiklikleri bakımcı firma onayı alınmadan kurum tarafından onaylanması mümkün olmayacaktır.
 11. FİRMA YETKİ VE SORUMLULUĞU:
 12. Firma bakımda çalıştıracağı teknik personeli idareye bildirecektir.
 13. Bakım yapılacak sistemler hakkında kullanım ve çalışma prensipleri hakkında idarenin belirleyeceği en az 2 personelini bilgilendirip eğitecektir.
 14. Firma bakım ve arızaların giderilmesi durumunda idarenin uyarı ve talimatlarına uymak zorundadır.
 15. Arızalara müdahale ve giderilmesinde yapılan bildirimlerde 24 saat içerisinde cevap verilmemesi, kayıtsız kalınması halinde idarenin uğrayacağı zararı tazmin edecektir.
 16. Bakım ve arıza durumunda ortaya çıkan her türlü çöp ve malzeme atıklarının tahliyesi firmaya aittir.
 17. Firma işin bir kısmını yada tamamını alt yükleniciye yaptıramaz.
 18. Firma yangınla mücadele eğitimi almış (itfaiye yada üniversitelerden belgeli) en az 2 yıllık bünyesinde çalışmış ve halen çalışmakta olan deneyimli personel bulundurmakla hükümlüdür.
 19. Firma bu konuyla ilgili en az 2 yıllık deneyimi olduğunu resmi kurumlardan alınmış iş bitirme yazısını kuruma vermekle hükümlüdür.
 20. FİRMA MEVCUT SİSTEMİ ÜRETEN FİRMADAN ALMIŞ OLDUĞU YETKİLİ TEKNİK SERVİS EĞİTİM SERTİFİKASINI TEKLİFLE BERABER SUNMAK ZORUNDADIR.
 21. FİRMANIN SORUMLU OLMAYACAĞI DURUMLAR:
  1. Deprem, yangın, su baskını, bina içinde ve dışında yapılan tadilat, inşaat, kazı, elektrik artış ve düşüşleri ve bu gibi mücbir sebeplerden doğan arızalardan firma sorumlu değildir.
  2. Sistemin programlanabilmesi, sisteme müdahale edilebilmesi için yönetici (master şifre) ve kullanıcı şifrelerinin tarafına verilmemesi durumunda sorumluluk yönetime ait olacaktır.
  3. Firma bunları kurumun temin edememesi durumunda firma kendi kurulum düzenini sağlamak amacıyla ekstra ücret mukabilinde sistemin düzgün çalışması için kurulum ve yazılımı ayrıca değişecek malzemeleri temin ederek sisteme son şeklini verecektir.
  4. Bu işlemlerin yapılamaması durumunda firma sorumluluğu olmayacaktır.
  5. Firma kuruma bağlı teknik birimin bilgilendirmesi ile çalışacaktır.
 22. CEZALAR VE KESİNTİLER:
 23. Herhangi bir gerekçe olmaksızın periyodik bakımın yapılmadığı ay/aylara isabet eden dönemlerde bakım bedeli ödenmeyecektir.
 24. İşin teknik şartnameye uygun olarak gerçekleştirilmediğinin tespit edilmesi halinde firmayı uyararak bakımı tekrar ettirir. Bu durum devam ettiği taktirde sözleşme bedelinin %5’si oranında ceza uygulanır.
 25. 10. maddenin (d) bendinde belirtilen hususun gerçekleşmesi durumunda idare söz konusu arızayı başka firmaya yaptıracak bu bedel 6(altı)aylık 1 dönem bakım bedelinin 3/1 ini geçmemek kaydıyla bedeli ilgili firmanın alacağından kesecektir.
 26. Yapılan kesintiler takip eden dönemdeki ilk hak edişten kesilir.

12- ÖDEME ŞARTLARI:

 1. Her türlü ödeme Türk Lirası olarak yapılacaktır.
 2. %50 si peşin %50 iş bitiminde olacak şekilde iki taksit olarak ödenecektir.

13- ALINACAK EMNİYET TEDBİRLERİ:

Bakım işleri esnasında olması muhtemel kazalara karşı ikaz ve emniyet tedbirleri firma tarafından alınacaktır. Tedbirlerin alınmaması durumunda oluşabilecek her türlü kaza ve elektrik aksamından çıkacak zararlardan firma mesul tutulacaktır.

 

AYDINLATMA SÖZLEŞMESİ

……………………………………………………………ve 8. ETAP TOKİ KONUTLARI SÖZLEŞME PROTOKOLÜ

1-TARAFLAR

İş bu protokol, …………………………………………………….. adresinde mukim …………………………………………………………………. (kısaca ‘’YÜKLENİCİ’’ olarak anılacaktır) ile Atayurt Mah.4491.Cad.4471 Sok. 13/B blok (Y77blok daire no:15) Yönetim Ofisi Etimesgut/ANKARA mukim YAPRACIK 8.ETAP TOKİ KONUTLARI SİTE YÖNETİMİ (kısaca ‘’İŞVEREN’’ olarak anılacaktır) arasında tanzim ve imza edilmiştir.

İŞİN KONUSU VE KAPSAMI

2.1 ……………………………………………………………………………….) ve SİTE arasında

62793-62794-62795-62808 Ada’nın bahçe aydınlatmanın montaj kurulum , devre alınması ve sistemin çalışır teslim edilmesi işidir.

YAPILACAK İŞLER VE UYGULAMA ŞEKLİ

Yapılacak işin kapsamında ……………………………… firması yapmış olduğu aşağıda sıraladığımız keşif listesine göre İŞVEREN tarafından temin edilmiştir.

İmalat tamamlandıktan sonra YÜKLENİCİ elinde kalan malzemeleri eksiksiz olarak tutanakla İŞVERENE teslim edecektir.

CATA-CT-7022 MİLAN BAHÇE ARMATÜRÜ (KÜP) 200 ADET
ZEYBEK 50 LİK 10 ATÜ TOPRAK ALTI KANGAL BORU 5650 MT
ÖZNUR 1,5 NYA ENERJİ KABLOSU MAVİ 6000 MT
ÖZNUR 1,5 NYA ENERJİ KABLOSU KAHVERENGİ 6000 MT
CATA 100W SAMSUNG BEYAZ LED SOKAK ARMATÜR ( 5 YIL GARANTİLİ) 96 ADET

HİZMETE İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 1. Sözleşmenin konusu yukarıda veya teklifte yazılı tüm malzemelerin, YÜKLENİCİYE teslim

Edilmesine kadar İŞVEREN sorumluluğundadır.

 1. YÜKLENİCİ sözleşmede ve teklifinde bulunan ürünleri montaj ve devreye alınmasından sorumludur.

YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI

 1. İŞVEREN sözleşmeyi imzalamadan önce ; REFERANSLARINI , RESMİ GAZETESİ , FİRMA TANITIM DOSYASINI ve bağlı olduğu TİCARET ODASINDAN güncel ODA KAYIT SİCİL SURETİ (Faaliyet Belgesi) ‘ni İŞVERENE teslim edecektir.
 2. Yüklenici işin kontrolü esnasında, İşverene, kendisi veya vekili refakat etmek zorundadır.
 3. Yüklenici ekip sorumlusu, yönetim başkanı veya yönetimin görevlendireceği kontrol ile uyum içerisinde çalışacaktır.
 4. Yüklenici mevzuat gereğince tüm işçilerin can güvenliği ve emniyetini almak zorundadır.
 5. Yüklenici, elektrik dalgalanmalarında modülün zarar görmemesi adına gerilim koruma rölesi takmakla mükelleftir.

YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU VE KAZALAR

 1. Yüklenici, sözleşme ve projelerde yer alan, iş ile ilgili teknik şartname hükümleri gereğince yapacağı iş için kendisine verilen projelere göre yapacağı imalatın her aşamasından tüm malzeme, nakliye ve montaj esnasında olabilecek her türlü hasardan tek başına sorumludur. Bu sorumlulukla ilgili rücu hakkı yoktur.
 2. Yüklenici “ İmalat ve montaj işlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür.
 3. Yüklenici, bu iş için istihdam edeceği personelin çalışmaları sırasında olabilecek iş kazası sonucu meydana gelebilecek ölüm, bedeni ve maddi zararlardan tek başına sorumludur. Bu tür bir olayda işveren herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalırsa, işverenin yaptığı bu ödeme yüklenici tarafından tazmin edilecektir.
 4. Yüklenici işin başlangıcından bitimine kadar inşaat alanında, şantiye sahasında, yasalar, tüzükler ve şartnamelerde yazılı olan tüm emniyet ve sağlık tedbirlerini almak zorundadır.
 5. Yüklenicinin, işin yapım sırasında mevcut alt ve üst yapılar ile tüm taşınır ve taşınmaz mallara zarar vermemek için gerekli önlemleri alacaktır. Alınan önlemlere rağmen meydana gelebilecek tüm hasarlar ile üçüncü şahıslara verilebilecek zararlardan yüklenici tek başına sorumludur. Bu tür bir olayda işveren herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalırsa, işverenin yaptığı bu ödeme yüklenici tarafından tazmin edilecektir.
 6. Yüklenici taktığı cihazların yağmurdan, kardan zarar görmemesi adına koruma muhafazası yapmakla mükelleftir.
 7. İşveren, yukarıda sayılan olaylar nedeniyle sorumlu tutulamaz

YÜKLENİCİNİN ÇALIŞTIRACAĞI İŞÇİLER VE İŞÇİ HAKLARI

Çalışanların özlük hakları öncelik taşımaktadır. Bu nedenle yüklenici çalıştırdığı işçilerin SSK ya kaydettirecek, ücretlerini aylık bordrolarla zamanında ödeyecektir. Yüklenici ücretlerden yapılan stopaj kesintileri ile aylık SSK primlerini zamanında Vergi Dairesi ve SSK ya yatıracaktır. Bu yükümlülüğe aykırı hareket etmesi sonucu kendisine ya da işverene doğacak her türlü zararlardan tamamen yüklenici sorumludur. Bu tür bir olayda işveren herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalırsa, işverenin yaptığı bu ödeme yüklenici tarafından tazmin edilecektir.

İŞİN BEDELİ

İş Anahtar Teslimi Götürü Bedel olup, bütün işlerin tekniğine ve standardına uygun, eksiksiz ve kusursuz yapılmasının bedeli olarak: kdv dahil ..,.000,00TL dir.

ÖDEME PLANI

İŞVEREN iş teslimatında, gerekli kontrolleri tamamladıktan sonra aşağıdaki ödeme planına göre ödemeyi tamamlayacaktır.

Toplam ödenecek tutar ( TL) : 000.000,00 (KDVDAHİL)

 

İŞİN KONTROLÜ

İmalatın kontrolü için işveren, yapımın her aşamasında yapım şeklini, kendi elemanları vasıtası ile kontrol ettirebilir. İmalatlarda herhangi bir kusur veya eksikliğin tespiti halinde, yüklenici söz konusu kusur veya eksikliği düzeltip gidermekle yükümlüdür.

DİĞER ŞARTLAR

 1. ALT YAPI’DA 10 YIL , TÜM ÜRÜNLERDE 4 YIL ÜRÜN GARANTİSİ VE 4 YIL ÜCRETSİZ SERVİS yüklenici firmanın garantisi altındadır. Yasal süre içerisinde meydana gelebilecek her türlü kötü işçilikten doğabilecek arızalar yüklenici firma tarafından hiçbir bedel alınmadan 4 YIL DEĞİŞİM GARANTİSİ verilecektir.
 2. Apartman sakinlerinin veya başkaları tarafından gelebilecek darbeler, apartman sakinlerinin kötü kullanım, elektrik hataları tamirat, tadilat vb. nedenler garanti kapsamı dışındadır.
 3. Ada etrafına çekilen kablolarının bağlantı uçlarının oksitlenmemesi için gerekli önlemeli almakla hükümlüdür.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

2.1. İŞVEREN

A) Adı, Soyadı/Ticaret Unvanı: TOKİ YAPRACIK 8. ETAP YÖNETİMİ

B) Adresi: TOKİ YAPRACIK 8. ETAP ETİMESGUT/ANKARA

2.2. YÜKLENİCİ

C) Adı, Soyadı/Ticaret Unvanı : …………………….

D) Adresi: ……………………………….

C) Vergi Dairesi: ……………………………..

D) Vergi No : ………………..

E) Telefon Numarası: ……………………………….

F) Bildirime Es.Elek.Posta Adresi: ………………………………………………………..

Bu sözleşmede belirtilen adresler tarafların yasal tebligat adresleri olup, değişiklik halinde karşı tarafa yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Aksi halde bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını taraflar kabul etmişlerdir. Bu sözleşmeden doğan ihtilaflar halinde, T.C. Ankara Mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

SON HÜKÜM

İş bu sözleşme 00/00/2022 tarihinde, taraflarca okunarak ve mutabakata varılarak, 2 ( İki ) nüsha olarak tanzim edilip, imza altına alınmış ve yürürlüğe girmiş

YAPRACIK 8.ETAP TOKİ KONUTLARI SİTE YÖNETİMİ

 

 

BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI ÜYE

BURAK KADIOĞLU ERCÜMENT ÜMİT BARANSEL ÇAĞRI ÜNALMAZ

 

……………………………………………….

………………………………..

…………………