BİNA YANGIN ALGILAMA, ERKEN UYARI SİSTEMLERİNİN BAKIM – ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ;

BİNA YANGIN ALGILAMA, ERKEN UYARI SİSTEMLERİNİN

BAKIM –ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ;

 1. KONU:

Yangın algılama sisteminin devreye alınarak 1(bir) yıl içerisine 3(üç)’er aylık 4 (dört )periyotta bakımlarının yapılması ve sistemin faal halde çalışmasını sağlamak.

 1. BAKIM SÜRESİ :

Sözleşmede belirtilen tarihler arası

 1. SİSTEMİN ADI ve DONANIMLAR:

MAVİLİ ADRESLİ Yangın algılama sistemi (26 adet), dedektörleri ve ikaz sistemi

 1. KAPSAM:

Mevcut olan yangın algılama, erken uyarı , sistemleri ve buna bağlı parçaların tamamının faal olarak çalışmasını sağlamak. Sistemde meydana gelecek arızalara

müdahale etmek , sistemi oluşturan her bir parçayı kontrol etmek ömrünü dolduran parçaları ücreti karşılığında değiştirerek sistemin kontrol altında tutulmasını sağlayarak devreye almak.

 1. BAKIM YAPILACAK SİSTEM VE DONANIMLAR:
 2. MAVİLİADRESLİ Yangın algılama sistemi(4adet) ve buna bağlı duman –ısı- gaz dedektörleri, buton ve sirenler.
 3. BAKIM ve SERVİS SÜRELERİ :

İlk bakım yapılacak sözleşme tarihinden itibaren 5(beş) iş günü içerisinde olup, diğer bakımlar 3(üç)’er aylık periyotlarla yılda 4(dört) defa olmak üzere belirtilen tarihlerde mesai saatleri içerisinde yada idarenin ön gördüğü mesai saatleri dışında yapılır. Mesai saatleri dışında meydana gelecek arıza olması halinde müdahale süreleri göz önünde bulundurularak müdahale yapılacaktır. Elde olmayan nedenlerle bir değişiklik yapılması gerekiyorsa taraflar en az 10 gün önceden birbirlerini bu hususta haberdar ederek yapılacağı tarih ve saatler hususunda mutabakat sağlayacaktır.

 1. PERİYODİK BAKIMLAR SIRASINDA YAPILACAK İŞLEMLER:

Genel;

7.1 Akıllı adresli yangın santrali ve buna bağlı çalışan tüm saha elemanlarının kontrol ve teşhislerinin yapılması;

 1. Kablo ve bağlantı kontrolleri
 2. Sistemi destekleyen ana panel kart, voltaj ve haberleşme kontrolleri
 3. Sistemi destekleyen her türlü (adresli ) gaz, duman, ısı dedektörlerinin, buton, siren ve çanların fiziki temizliklerinin panel üzerinden takibi sonucunda risk unsuru oluşturulabileceği düşünülen elemanların bakım ve temizliklerinin yapılarak sistemin çalışır vaziyette teslimi.
 4. Sistemde bulunan cihazların hassasiyet ve performans testlerinin yapılması (sprey kullanılarak)
 5. Akü bağlantı ve voltaj ölçümü yapılması
 6. Loop kontrolleri
 7. Ekran kontrolleri (ana panel)

ARIZA HALİNDE MÜDAHALE SÜRESİ

Arıza durumunda, firmaya yazılı olarak bilgi verilmesi halinde 2 saat içerisinde müdahale etmek, buna müteakipen geç 24 saat içerisinde de arızayı gidermek zorundadır. Arızanın 24 saat içerisinde giderilemeyeceği idare tarafından kabul edilen durumlarda yetkili birime haber verilerek (tutanakla tespit edilen geçerli sebepler halinde parçanın yurt dışından geliyor olması v.b) yasal zorunluluk olan 120 günü geçmemek kaydı ile geçici önlemler alınarak parça ya da malzemenin yenisi geldikten sonra onarım tamamlanacaktır.

 1. ÇALIŞMA ŞARTLARI:
 2. Arıza durumunda idare yazılı (fax,kısa mesaj v.b)olarak firmaya bildirmelidir.
 3. Firma tarafından yapılacak müdahale ve bakımlar idarece uygun görülen mesai saati yada mesai saati dışında yapılabilinir.
 4. Firma çalışmalarını idarenin görevlendireceği teknik personel nezaretinde yapar. Arıza halinde aşınan çatlayan, bozulan,patlayan malzemelerin değiştirilmesi durumunda çıkan parçalar idareye tutanakla teslim edilir.
 5. Periyodik bakımlarda kullanılan özel sıvı ve sarf malzemeleri bakım ücretine dahildir.
 6. Firma arıza durumunda değişmesi gereken parçalar için değiştirme ve yenileme sebeplerini yazılı olarak rapor halinde bildirilecektir. Değişmesi gereken parça bedelleri mevzuat gereği araştırılıp uygun görülmesi halinde firmadan, uygun görülmemesi halinde dışarıdan temin edilecektir. Bu şekilde temin edilen parçaların montajı bakımcı firma tarafından takılacak, sisteme bakımcı firma haricinde müdahaleler sonucu doğan arızaların tamamı idare tarafından karşılanacaktır.
 7. Değiştirilen malzemelerin tamamı 2 yıl garantili olacaktır. Yapılan tüm bakım onarım ve değişimler en az 3 nüsha olan servis formuyla belgelendirilir.
 8. Sisteme yapılacak eklemeler ve yeniliklerden doğacak program bedeli ayrıca ücretlendirilecektir.
 9. Kurum sisteme bakımcı firmanın rahatlıkla müdahale edilebilmesi için yönetici (master) şifreyi ve bununla beraber kullanıcı şifreyi vermekle sorumludur. Eğer bu şifreleri temin edemiyorsa bakımcı firma sistemin güvenli şekilde kendi ekip ve ekipmanlarının da sağlıklı çalışabilmesi için ücreti mukabilinde sistemin üzerinde ve ekipmanlarında değişiklik yapacak ve ücreti ayrıca tahsil edecektir.
 10. Sistemde ihtiyaç duyulacak yedek parça değişiklikleri bakımcı firma onayı alınmadan kurum tarafından onaylanması mümkün olmayacaktır.
 11. FİRMA YETKİ VE SORUMLULUĞU:
 12. Firma bakımda çalıştıracağı teknik personeli idareye bildirecektir.
 13. Bakım yapılacak sistemler hakkında kullanım ve çalışma prensipleri hakkında idarenin belirleyeceği en az 2 personelini bilgilendirip eğitecektir.
 14. Firma bakım ve arızaların giderilmesi durumunda idarenin uyarı ve talimatlarına uymak zorundadır.
 15. Arızalara müdahale ve giderilmesinde yapılan bildirimlerde 24 saat içerisinde cevap verilmemesi, kayıtsız kalınması halinde idarenin uğrayacağı zararı tazmin edecektir.
 16. Bakım ve arıza durumunda ortaya çıkan her türlü çöp ve malzeme atıklarının tahliyesi firmaya aittir.
 17. Firma işin bir kısmını yada tamamını alt yükleniciye yaptıramaz.
 18. Firma yangınla mücadele eğitimi almış (itfaiye yada üniversitelerden belgeli) en az 2 yıllık bünyesinde çalışmış ve halen çalışmakta olan deneyimli personel bulundurmakla hükümlüdür.
 19. Firma bu konuyla ilgili en az 2 yıllık deneyimi olduğunu resmi kurumlardan alınmış iş bitirme yazısını kuruma vermekle hükümlüdür.
 20. FİRMA MEVCUT SİSTEMİ ÜRETEN FİRMADAN ALMIŞ OLDUĞU YETKİLİ TEKNİK SERVİS EĞİTİM SERTİFİKASINI TEKLİFLE BERABER SUNMAK ZORUNDADIR.
 21. FİRMANIN SORUMLU OLMAYACAĞI DURUMLAR:
  1. Deprem, yangın, su baskını, bina içinde ve dışında yapılan tadilat, inşaat, kazı, elektrik artış ve düşüşleri ve bu gibi mücbir sebeplerden doğan arızalardan firma sorumlu değildir.
  2. Sistemin programlanabilmesi, sisteme müdahale edilebilmesi için yönetici (master şifre) ve kullanıcı şifrelerinin tarafına verilmemesi durumunda sorumluluk yönetime ait olacaktır.
  3. Firma bunları kurumun temin edememesi durumunda firma kendi kurulum düzenini sağlamak amacıyla ekstra ücret mukabilinde sistemin düzgün çalışması için kurulum ve yazılımı ayrıca değişecek malzemeleri temin ederek sisteme son şeklini verecektir.
  4. Bu işlemlerin yapılamaması durumunda firma sorumluluğu olmayacaktır.
  5. Firma kuruma bağlı teknik birimin bilgilendirmesi ile çalışacaktır.
 22. CEZALAR VE KESİNTİLER:
 23. Herhangi bir gerekçe olmaksızın periyodik bakımın yapılmadığı ay/aylara isabet eden dönemlerde bakım bedeli ödenmeyecektir.
 24. İşin teknik şartnameye uygun olarak gerçekleştirilmediğinin tespit edilmesi halinde firmayı uyararak bakımı tekrar ettirir. Bu durum devam ettiği taktirde sözleşme bedelinin %5’si oranında ceza uygulanır.
 25. 10. maddenin (d) bendinde belirtilen hususun gerçekleşmesi durumunda idare söz konusu arızayı başka firmaya yaptıracak bu bedel 6(altı)aylık 1 dönem bakım bedelinin 3/1 ini geçmemek kaydıyla bedeli ilgili firmanın alacağından kesecektir.
 26. Yapılan kesintiler takip eden dönemdeki ilk hak edişten kesilir.

12- ÖDEME ŞARTLARI:

 1. Her türlü ödeme Türk Lirası olarak yapılacaktır.
 2. %50 si peşin %50 iş bitiminde olacak şekilde iki taksit olarak ödenecektir.

13- ALINACAK EMNİYET TEDBİRLERİ:

Bakım işleri esnasında olması muhtemel kazalara karşı ikaz ve emniyet tedbirleri firma tarafından alınacaktır. Tedbirlerin alınmaması durumunda oluşabilecek her türlü kaza ve elektrik aksamından çıkacak zararlardan firma mesul tutulacaktır.