ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2021 YILI DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2021 YILI

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

Denetleme Dönemi: 01/10/2021 – 31/12/2021

Denetleme Tarihi: 01/01/2022-15/01/2022

Raporun yazılması süreci

1-2021 yılı ikinci, üçüncü üç aylık raporlardaki tavsiyeler ve tekliflerin uygulanma durumları,

2- 8.Etap 62793 ve 62795 nolu ada çevresinin duvar yapımı iş ve işlemleri,

3-Üçüncü üç aylık dönem ve ikinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçleri,

4-Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden çalışmalarının değerlendirilmesidir.

A-YASAL DAYANAK;

1-Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,

2-Kat Mülkiyeti Kanunu.

B-KAPSAM;

1-2021 yılı ikinci üç aylık üçüncü üç aylık raporda tavsiyeler bölümü ve tekliflerin uygulama derecesi,

2-8.Etap 62793 ve 62795 nolu ada çevresinin duvar yapımı iş ve işlemlerinin gerçekleşme durumu,

3-Üçüncü üç aylık dönem ve ikinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulanma safhasında uygulamadaki başarılar, aksayan kararlar ve gerçekleşme yüzdeleri,

4-Yönetim kurulunun İdari ve Mali yönden çalışmalarını kapsamaktadır.

CİDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;

1-Görevli personelin maaş, sigorta, muhtasar ve diğer işlemlerinin düzenli yapıldığı evraklarının dosyalarda muhafaza edildiği görülmüştür,

2-Yönetimin işletme defter ve dosyalarının düzenli tutulduğu bütün bilgi ve belgelerin dijital ortamda saklandığı görülmüştür,

3-Yönetim Kurulu, 12/10/2021 tarihli kararında 26/07/2021 tarihli temsilciler kurulunda blokların sıcak su borularının değişimi yönünde çoğunluk kararı almıştır. Şartname hazırlığı (teknik komite marifetiyle) ve teklif alma sürecinde iken Y/72 Blok yöneticisi hiçbir teklif almadan, şartname, fatura ve sözleşme olmadan blok hesabı açtırarak bloğun sıcak su tesisatını değiştirmiştir. Bunun üzerine Yönetim Kurulu blok yöneticisi ile görüşerek bilgi vermediği, yıllık proje hazırlamadığı, bu işi kendi başına bir kararla aldığı nedenleri ile tüm sorumluluğun blok kendisinde olduğu kararını almıştır.

4-Yönetim Kurulu, 11/11/2021 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında görev değişimi yapmış ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Burak Kadıoğlu, Başkan Yardımcılığı görevini Ercüment Ümit Baransel, Muhasip Üyelik görevini Çağrı Ünalmaz üstlenmişlerdir. Yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar dileriz.

5-Yönetim Kurulu, 22/11/2021 tarihli toplantısında, önceki Yönetim Kurulu yaptığı iş ve işlemlerle ilgili olarak açılmış olan tespit davasında 8. Etap Toplu Yapı Yönetimi lehinde bilirkişi raporunda sonuçlar çıkmıştır.

6-Önceki yönetim kurulunun yaptığı iş ve işlemlerle ilgili KMK. Ve Yönetim Planın aykırı şekilde aynı zamanda TCK ve TBK suç ve usulsüzlükler tespit edildiği gerekçesi ile önceki Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri hakkında Avukat Pelin Uzun’a talimat verilmiş ve bu konuda dava açılmıştır.

Bu işlemlerin Kat Maliklerinin haklarının korunması çerçevesinde yapıldığı kanaatine varılmıştır.

7-Yönetim Kurulunca, Temsilciler kurulunun 26/07/2021 tarihli kararında blokların sıcak su borularının değişimi kararı alınmış buna karşın Yönetim Kurulu aciliyet gösterenlerin değişimini hemen, geri kalanın ise 2022 yılında değiştirilmesi kararı alınmıştı. Ancak kat maliklerinden suların paslı aktığı ve C/24 Blokta üç çocuğun bu sulardan zehirlendiği yönünde şikayetler gelmiştir. Bunun üzerine sıcak su tesisatından alınan su numuneleri Etimesgut Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderilerek tahlil yaptırılmıştır. Çıkan sonuçlarda demir oranının normalden 16 (onaltı) kat, amonyum oranının normalden 2 (iki) kat fazla çıkması sonucu ve C/24 blokta 3(üç) çocuğun sudan zehirlenme olduğu düşüncesi ile tüm blokların sıcak ve soğuk su tesisatlarının tamamının hemen değiştirilmesine, alınacak tekliflerin malzemeli ve malzemesiz fiyat alınmasına karar verilmiştir . Yaptıkları değerlendirmeler sonucunda daha az maliyetli olan malzemesiz dışarıdan işçiliğin alınması ve malzemenin yönetim tarafından alınmasına karar vermişlerdir. Hesaplamalara göre tüm bloklara gidecek malzemenin teklifleri alınmış ve teknik heyetin uygun göreceği firmaya verilmesi kararlaştırılmıştır. Kurulumuz bu uygulamanın kat maliklerinin haklarının korunması yönünde doğru bir karar olduğu görüşünde mutabık kalmıştır.

8- Yönetim Kurulu, sıcak ve soğuk su tesisatlarının işçilik ve imalat ihalesini teknik heyet tarafından hazırlanan şartnameye göre en uygun fiyatı veren MYM Firmasına, malzeme alımını da piyasa araştırması ve alınan teklifler doğrultusunda şartnameye en uygun ve en düşük fiyat vererek indirimli ve peşin fiyatına üç taksit yapan CN TEKNİK firmasından alınmıştır.

Yönetim Kurulu malzeme için toptan alım yapmış ve imalata başlanmıştır. Öncelikle acil, çok paslı akan C/24,Y/73-Y/74 bloklardan başlanmış, daha sonra birim fiyat belirlenmesi amacı ile CK/7 blok yapılmış ve imalat devam etmektedir.

9-62793 ve 62795 nolu adalarda devam eden duvar imalat çalışmalarının yüklenici firma tarafından verilen süre içerisinde (iklim şartlarının zorlaştırdığı gerekçesiyle) yetiştiremediği görülmüştür. Yüklenici ÖFY İnşaat firmasının talebi üzerine Yönetim Kurulu tarafından imalattaki eksikliklerin tespiti yapılarak bu eksikliklerin tamamlaması için firmaya 17/12/2021 tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük ek süre verilmiş olup duvar ile ilgili kesin değerlendirme verilen ek süre bitiminde yapılacaktır. İş tesliminde Teknik Komite tarafından teknik şartnameye ve sözleşmeye uygunluğu kontrol edilecek ve teslim alındıktan sonra sonuç, 2022 yılı birinci üç aylık dönem raporunda değerlendirilerek açıklanacaktır.

10-26/07/2021 tarihinde Temsilciler Kurulunun aldığı kararda Binalardaki Yangın alarm, erken uyarı sistemlerinin revizyonunun yapılarak hizmete alınması işlemi sıcak ve soğuk su tesisatının insan sağlığı bakımından önemli arzetmesi ve kış şartlarında kat maliklerine daha fazla mali yük gelmemesi düşüncesiyle 2022 yılı yaz dönemine ertelendiği bilgisi alınmıştır.

11-Denetim Kurulu üyesi Ömer Faruk Öztürk’ün 16/08/2021 tarihinde istifa etmesi sonucu yedek üye Serdar Solmaz Denetim Kurulu Üyeliğine getirilmiştir. 2021 yılı üçüncü üç aylık dönem raporunda belirtilmesi gereken bu karar gündem yoğunluğu ve bir üyemizin tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle sehven unutulmuş bu raporda açıklanmıştır. Kat maliklerinden özür dileriz.

12-Yönetim Kurulu 2022 yılı bütçesini hazırlarken aidatların hesaplanmasında yönetici ücretlerini 732 kat malikine eşit bölerek hesapladıkları görülmüş, bunun KMK. 20. Mad.ye göre m2. olarak hesaplanması gerektiği, denetim kurulumuzca yapılan hatırlatma sonucunda m2. olarak hesaplanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu konunun 2022 yılı değerlendirme konuları kapsamında olmasına rağmen, konunun önemine binaen bu raporda açıklanmıştır.

13-Sitemizde çatıları kötü durumda olan akan veya su sızdıran çatılar kısmen veya tamamen aktarma işlemi için teklifler alınmış, CK-4 blok çatısını tamamen aktarma yaptırmış, bunun yanında giriş üstündeki markizin üstünü de çatı ile kapattırmıştır. Bunların maliyetini CK-4 blok kat malikleri karşılamıştır,

Y-76, Y-78 ve C 24 blokları da çatılarını kısmen aktarma ve tamir işlemi yaptırarak maliyet ilgili blok kat maliklerinden karşılanmıştır,

Y-80 Blok çatısı ise tamir ve bakım için sıraya alınmış hava şartlarının uygun olduğu zamanda yapılacağı ifade edilmiştir.

Ç-MALİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;

1-2021 Yılı dördüncü üç aylık dönem için 8.Etap Site yönetiminin gelir ve gider kalemlerindeki harcamaları tablolar halinde aşağıda listelenmiştir.

2-Önceki yönetim döneminden kalan borçların tamamı ödenmiştir. Yalnız rögar kapaklarından kalan borçlar yüklenici firma ile eski yönetim arasında herhangi bir şartname ve sözleşme olmadığı ve hukuki konu olup mahkeme konusu olduğu, bir kısmının yeni yönetim tarafından ödenmediği görülmüştür. Yüklenici firma, herhangi bir sözleşme olmamasına rağmen alacağı ile ilgili fatura göndermiştir. Yönetim kurulunun bu konu ile ilgili eski yönetim ve denetim kurulu hakkında dava açılıp açılmayacağının araştırması tavsiye edilir. Bununla ilgili tablo daha önce blokların ilan panolarına asılmıştı.

Eski yönetimden kalan borçların ödenmesi ile ilgili ödeme tablosu aşağıdadır.

GERİYE DÖNÜK BORÇLARIN ÖDEME DURUMU (31/12/2021)
EK AİDATTAN ÖDEMELER
FİRMA AÇIKLAMA GERİYE DÖNÜK BORÇ ÖDEME (2 Nisan-31 Aralık 2021) KALAN
ARTIBEL   13 736 13 736  
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM   17 245 17 245  
ATAK ELEKTRİK   9 459 9 459  
AVUKAT YUSUF ÖZDEMİR   1 000 1 000  
CANYURT HIRDAVAT   6 141 6 141  
DEMET ATLIHAN   4 000 4 000  
ELEKTRO SAT ELEKTRONİK   2 867 2 867  
APSİYON   872 872  
GÜNTEKİNLER YAPI   7 207 7 207  
GRAFİK 94   1 015 1 015  
İÇ ANADOLU TEMİZLİK   3 541 3 541  
NETA SİGORTA   13 341 13 341  
KARDELEN HIRDAVAT   5 246 5 246  
OKYANUS POMPA   2 006 2 006  
OMAK ASANSÖR   41 629 41 629  
ORMAN MOTOR   13 620 13 620  
ORTAK İŞ YAPI İNŞ.   1 000 1 000  
ÖYKÜ GIDA MADDELERİ   1 416 1 416  
MALİ MÜŞAVİR SERKAN ARSLAN   3 076 3 076  
SÜPERSAN MAKİNA   2 958 2 958  
ÜRETİM ALTYAPI   2 857 2 857  
ZEYREK İLAÇLAMA   1 841 1 841  
PAK GRUP TEMİZLİK   792 792  
TOPLAM   156 866 156 865  
DEMİRBAŞTAN ÖDEMELER
ERGİN METAL DEMİR DOĞRAMA LOGAR KAPAK Y72-80,CC20,C21,C22,C24,CK6,CK7 47 888 27 888 20 000
MEKA GRUP OTOMATİK KAPI CK4 GİRİŞ KAPISI MOTORU 1 180 1 180  
TOPLAM   49 068 29 068 20 000
ASANSÖRDEN ÖDEMELER
OMAK ASANSÖR Y69 BLOK ASANSÖR 118 118  
OMAK ASANSÖR CK7 BLOK ASANSÖR 224 224  
OMAK ASANSÖR C24 BLOK ASANSÖR 7 779 7 779  
OMAK ASANSÖR C23 BLOK ASANSÖR 7 779 7 779  
OMAK ASANSÖR CK7 BLOK ASANSÖR 3 000 3 000  
TOPLAM   18 900 18 900  
ÖDENMEYECEK BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENECEK
SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT C20-21-22-24, Y65-69-76-77-78-80 blokların çatı tamiri 180 463    

FİRMALARA YAPILAN ÖDEMELER

01.10.2021-31.12.2021 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN FİRMA ÖDEME KALEMLERİ
İşlem Tarihi Cari Tutar
31.12.2021 HASAN ALTAN 20000
31.12.2021 YUSUF HINÇAL 3750
31.12.2021 AVUKAT KADİR BURAK ÖZER 1298,67
31.12.2021 AVUKAT KADİR BURAK ÖZER 4500
31.12.2021 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 3600
31.12.2021 PELİN UZUN AVUKAT 1501,78
31.12.2021 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC. A.Ş 1045,15
31.12.2021 ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN. İLAÇLAMA TEM. VETERİNER 1840,8
31.12.2021 KELEŞ İNŞ. MALZ. İNŞ. SAN. NAK.TİC.LTD.ŞTİ. 1635,02
31.12.2021 PELİN UZUN AVUKAT 1837,5
31.12.2021 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 4093,05
31.12.2021 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 2246,14
27.12.2021 HASAN ALTAN 5000
27.12.2021 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 250000
17.12.2021 ÖFY İNŞAAT EMLAK GIDA HAYV. SAN. TİC. LTD. ŞTİ 153000
15.12.2021 KONTROL SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ 4750
15.12.2021 KELEŞ İNŞ. MALZ. İNŞ. SAN. NAK. TİC. LTD. ŞTİ. 4537,45
15.12.2021 DİJİTAL ELEKTRONİK KOMBİ KART TAMİR MERKEZİ MESUT KUNT 8201
15.12.2021 CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 488
15.12.2021 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 2639,44
15.12.2021 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 2577,7
2.12.2021 AVUKAT KADİR BURAK ÖZER 2638,67
30.11.2021 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 150000
24.11.2021 YUSUF HINÇAL 20000
29.11.2021 ABAZ HAFRİYAT NAKLİYAT – SAMİ ABAZ 295
29.11.2021 ERGİN METAL DEMİR DOĞRAMA SELAMİ GÜLER 10000
24.11.2021 PELİN UZUN AVUKAT 350
24.11.2021 PELİN UZUN AVUKAT 1837,5
24.11.2021 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC. A.Ş 1045,15
19.11.2021 BAŞKENT DÖKÜM DEMİR PROJE İNŞAAT HIRDAVAT MAKİNE SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ 6767
19.11.2021 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 10000
16.11.2021 ÖFY İNŞAAT EMLAK GIDA HAYV. SAN. TİC. LTD. ŞTİ 159600
18.10.2021 AVUKAT YUSUF ÖZDEMİR 9152,35
3.11.2021 GÜLKANLAR İŞ GÜVENLİĞİ MALZ. VE TEKS. VE SAN 7948,8
1.11.2021 YUSUF HINÇAL 14000
1.11.2021 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 2500
1.11.2021 KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 755,79
1.11.2021 AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş. 390,51
1.11.2021 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ. TAAH. TEKS. İTH. İHR VE TİC. LTD ŞTİ 3062
1.11.2021 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 3982,51
1.11.2021 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. BAKIM 5062,2
1.11.2021 ORMAN MOTOR 2025
1.11.2021 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC. A.Ş 872,4
1.11.2021 BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN BAKIM 5000
18.10.2021 PELİN UZUN AVUKAT 1700
15.10.2021 ÖFY İNŞAAT EMLAK GIDA HAYV. SAN. TİC. LTD. ŞTİ 154000
18.10.2021 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 1913
18.10.2021 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 3207,24
18.10.2021 ELEKTRO SAT ELEKTRONİK 1416
18.10.2021 PELİN UZUN AVUKAT 1837,5
18.10.2021 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 6500,5
18.10.2021 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ. TAAH. TEKS. İTH. İHR VE TİC. LTD ŞTİ 3500
18.10.2021 BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN BAKIM 5769
18.10.2021 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 3957,08
18.10.2021 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1000
18.10.2021 KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 5918,88
18.10.2021 ORMAN MOTOR 2500
15.10.2021 KELEŞ İNŞ. MALZ. İNŞ. SAN. NAK.TİC.LTD.ŞTİ. 2425,47
11.10.2021 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ. TAAH. TEKS. İTH. İHR VE TİC. LTD ŞTİ 4806,5
11.10.2021 BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN MALZEME 2244,36
11.10.2021 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 2000
11.10.2021 PELİN UZUN AVUKAT 1837,5
11.10.2021 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. BAKIM 10000
11.10.2021 ORMAN MOTOR 3023,8
11.10.2021 ÖYKÜ GIDA MADDELERİ – IŞIL TUZ 1416
11.10.2021 SY BİLGİSAYAR-SERKAN BAŞ 731,6
11.10.2021 ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN. İLAÇLAMA TEM. VETERİNER 2637,3
5.10.2021 EB GRUP TEKNOLOJİ ELEKTRONİK DAN. EĞ. BİL. VE GÜV. SİS. SAN. TİC. LTD.ŞTİ 10620
5.10.2021 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 1347,84
31.12.2021 SİTE KULLAMI İÇİN ARAÇ YAKITI ALIMI 248
15.12.2021 SİTE KULLAMI İÇİN MALZEME ALIMI 545
2.12.2021 SİTE KULLAMI İÇİN MALZEME ALIMI 700
2.12.2021 SİTE KULLAMI İÇİN MALZEME ALIMI 22,9
2.12.2021 SİTE KULLAMI İÇİN ARAÇ YAKITI ALIMI 215,1
23.11.2021 SİTE KULLAMI İÇİN MALZEME ALIMI 230
23.11.2021 SİTE KULLAMI İÇİN MALZEME ALIMI 65
23.11.2021 SİTE KULLAMI İÇİN MALZEME ALIMI 69
23.11.2021 SİTE KULLAMI İÇİN ARAÇ YAKITI ALIMI 291
1.11.2021 SİTE KULLAMI İÇİN MALZEME ALIMI 750
28.10.2021 SİTE KULLAMI İÇİN MALZEME ALIMI 2307
  SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN 42738,47
  VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR 4978,42
  Üye İşyeri Ekst.Gön.Bed – POS kullanım ücreti ve vergisi 110,25
  NOTER HARÇ MASRAFLARI VE POSTA GİDERLERİ 625,35
  HUZUR HAKKI 9000
  PESONEL MAAŞ ÖDEMESİ 99459,33
  İNTERNET FATURASI 383,25
  SABİT TELEFON GİDERİ 59,84
  CEP TELEFONU FATURASI 503,75
  BAŞKENT DOĞALGAZ 255080
  SU FATURASI 48635,61
  ELEKTRİK FATURASI 109074,8
    1708228,2

2021 yılı dördüncü üç aylık dönemde Yönetimin Gelirleri,

2021 YILI EKİM – ARALIK DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GELİR KALEMLERİ VE MİKTARLARI
  EKİM KASIM ARALIK
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA FATURALAR GELİRİ 1.482,88 TL 2.275,41 TL 2.704,98 TL
KİRA GELİRİ GÖREVLİ DAİRESİ 4.229,00 TL 3.323,45 TL 2.977,03 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA AİDAT GELİRİ 1.266,69 TL 1.748,00 TL 1.901,00 TL
HURDA SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİR 10.000,00 TL    
AİDAT İADESİ     -2.245,00 TL
Aidat Tahsilatı – AİDAT 117.486,73 TL 118.821,04 TL 111.570,43 TL
Aidat Tahsilatı – İCRA 52.452,25 TL   507,43 TL
Aidat Tahsilatı – ASANSÖR 3.397,93 TL 779,76 TL 413,13 TL
Aidat Tahsilatı – DEMİRBAŞ 7.308,44 TL 2.220,77 TL 1.129,62 TL
Aidat Tahsilatı – YAKIT 76.411,03 TL 162.775,83 TL 267.593,75 TL
Gecikme tazminatı tahsilatı 11.813,21 TL 2.268,53 TL 3.405,74
Aidat Tahsilatı – EK AİDAT 12.436,27 TL 3.360,37 TL 1.444,91 TL
ORTAK ALAN SİGORTA HASAR ÖDEMESİ 7.200,00 TL 4.000,00 TL  
DUVAR ÖDEMESİ 208.756,77 TL 132.928,33 TL 99.187,72 TL
SU TESİSAT DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU)   25.903,00 TL 112.391,00 TL
Aidat Tahsilatı – ÇATI TADİLAT YAPIMI     3.260,78 TL
  305.484,43 297.573,16 391.403,02
2021 YILI 01/10/2021-31/12/2021 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GİDER KALEMLERİ
Alt Grup Adı Gider EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
11- ASANSÖR GİDERLERİ ASANSÖR PERİYODİK ONARIM VE SARF MALZEME 5.451,60 TL 3.982,51 TL   9.434,11 TL
BAKIM HİZMETİ BEDELİ ASANSÖR 15.769,00 TL 10.062,20 TL   25.831,20 TL
13- PERSONEL GİDERLERİ PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ 29.872,95 TL 35.114,21 TL 34.472,17 TL 99.459,33 TL
personel icra dosya ödemesi   1.530,57 TL   1.530,57 TL
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR   3.321,81 TL   3.321,81 TL
SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN   28.269,75 TL 14.468,72 TL 42.738,47 TL
PERSONEL İŞ ELBİSESİ   8.178,80 TL   8.178,80 TL
HUZUR HAKKI 3.000,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL 9.000,00 TL
2- BAHÇE VE PEYZAJ ALANI GİDERLERİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ – TIRPAN 2.500,00 TL 10.000,00 TL   12.500,00 TL
ÇİM BİÇME MAKİNASI BAKIM ONARIM MALZEME GİDERİ 3.023,80 TL 2.025,00 TL   5.048,80 TL
BUZ ÇÖZÜCÜ TUZ ALIMI 1.416,00 TL     1.416,00 TL
3- BİNA TEMİZLİK GİDERLERİ TEMİZLİK MALZEME GİDERİ 7.942,22 TL   6.732,49 TL 14.674,71 TL
İLAÇLAMA HİZMETİ ALIMI ORTAK ALAN     1.840,80 TL 1.840,80 TL
5- YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ İNTERNET FATURASI 127,75 TL 127,75 TL 127,75 TL 383,25 TL
SABİT TELEFON GİDERİ 21,18 TL 19,71 TL 18,95 TL 59,84 TL
CEP TELEFONU FATURASI 168,00 TL 167,75 TL 168,00 TL 503,75 TL
KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 731,60 TL 459,51 TL 22,90 TL 1.214,01 TL
APSİYON MESAJ PAKETİ ALINMASI     488,00 TL 488,00 TL
APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ   1.917,55 TL 1.045,15 TL 2.962,70 TL
6- BAKIM ONARIM SİTE MUHTELİF GİDERLER ELEKTRİK MALZEME   755,79 TL   755,79 TL
SARF MALZEME 10.257,35 TL 65,00 TL 12.241,31 TL 22.563,66 TL
POMPA BAKIM ONARIM GİDERİ 6.500,50 TL 12.500,00 TL   19.000,50 TL
KİRALIK KEPÇE VE BENZERİ ARAÇLAR   1.045,00 TL   1.045,00 TL
UYDU VE KARASAL YAYIN MALZEME ALIMI 1.416,00 TL     1.416,00 TL
KOMBİ BAKIM ONARIM MALZEME ALIMI     8.201,00 TL 8.201,00 TL
8- SİTE YÖNETİM ORTAK GİDERLERİ NOTER HARÇ MASRAFLARI VE POSTA GİDERLERİ   354,12 TL 271,23 TL 625,35 TL
YILLIK DEFTER TASTİK ÜCRETİ     3.600,00 TL 3.600,00 TL
MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ 3.000,00 TL     3.000,00 TL
AVUKATLIK ÜCRETİ 3.675,00 TL 1.837,50 TL 6.337,50 TL 11.850,00 TL
Üye İşyeri Ekst.Gön.Bed – POS kullanım ücreti ve vergisi 36,75 TL 36,75 TL 36,75 TL 110,25 TL
ORTAK ALAN SİGORTA YAPILMASI     4.750,00 TL 4.750,00 TL
MAHKEME DAVA HARÇLARI 1.700,00 TL 350,00 TL 5.439,12 TL 7.489,12 TL
İŞ AVANSI KARTI ÖDEMELERİ İŞ AVANSI KARTI ÖDEMELER 2.307,00 TL     2.307,00 TL
  SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI 71,00 TL 291,00 TL 563,10 TL 925,10 TL
  BAŞKENT DOĞAL GAZ 73.130,00 TL 181.227,00 TL 723,00 TL 255.080,00 TL
  ELEKTRİK FATURASI 32.100,70 TL 35.000,90 TL 41.973,20 TL 109.074,80 TL
  OKUMA VE GİDER PAYLAŞIMI HİZMET BEDELİ 8.306,50 TL 3.062,00 TL   11.368,50 TL
  SU FATURASI 16.608,75 TL 14.832,92 TL 17.193,94 TL 48.635,61 TL
  BLOKLAR ÇATI TAMİRİ BAKIMI 10.620,00 TL 34.000,00 TL 3.750,00 TL 48.370,00 TL
  62795-62793 ADA DUVAR ÖDEMESİ 154.000,00 TL 170.867,00 TL 153.000,00 TL 477.867,00 TL
  SICAK SU SOĞUK SU DEĞİŞİMİ İÇİN MALZEME ALIMI   150.000,00 TL 250.000,00 TL 400.000,00 TL
  SICAK SU SOĞUK SU DEĞİŞİMİ İÇİN İŞCİLİK ÜCRETİ     25.000,00 TL 25.000,00 TL
  KAT MALİKİ İCRA VEKALET ÜCRETİ VE DİĞER GİDERLER 9.152,35 TL     9.152,35 TL
    393.753,65 TL 714402,1 595465,08 1.703.620,83 TL
CARİ BAKİYE LİSTESİ – 31.12.2021
Kodu Cari 31.12.2021 İTİBARİYLE
G0082 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 11.124,00 TL
C0029 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 21.426,30 TL
C0024 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 322.290,00 TL
  CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 9.923,09 TL
C0052 ÇAMLIKAYA ÇİÇEKÇİLİK GIDA İNŞ. İTH.İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ 3.000,00 TL
C0050 ERGİN METAL DEMİR DOĞRAMA SELAMİ GÜLER 20.000,00 TL
C0004 KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 2.445,55 TL
  KONTROL SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ 28.750,00 TL
G0151 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 2.000,00 TL
C0019 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 7.234,58 TL
C0020 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 11.312,66 TL
C0006 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 15.186,60 TL
  ÖZ ANKARA TUZ TEM. NAK. MAD. İNŞ. TURZ. KİM.GID.SAN. TİC.LTD. ŞTİ 1.000,00 TL
G0067 SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT (ÇATI BORCU YASAL SÜREÇ DEVAM ETMEKTEDİR) 180.463,10 TL
    636.155,88 TL

31 Aralık 2021 tarihi itibariyle mevcut kasa durumu,

31.12.2021 TARİHİ İTİBARİYLE KASA MEVCUDU ;
1- TEB OSTİM ŞUBESİ HESABINDA : 60.147,80 ₺
2- POS HESABI : 7.898,09 ₺
3- APSİYON POS HESABI : 5.107,75 ₺
4- AKBANK 216,00 ₺
OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR.

Yapracık Toki konutları 8. Etap Site Yönetim Kurulunun 2021 Yılı dördüncü üç aylık dönem ile ilgili Denetim Kurulumuzun idari ve mali yönden incelemeleri ve tespitleri yukarıda açıklanmış olup 732 kat malikinin bilgilerine sunarız.

SERDAR SOLMAZ MURAT SARKIN ALİ TEMEL

Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi

Yapracık 8. Etap Site yönetimi dördüncü üç aylık denetim kurulu raporu 10 (On) sayfadan ibarettir.

ASLI İMZALIDIR

NOT: Cari bakiye listesi hazırlanmış ama yükleme esnasında sehven unutulmuştur. Güncellenerek yeniden yüklenmiştir.732 Kat Malikinin Bilgilerine sunulur.